1) Časť, ktorá sa má vyplatiť platbou na účet, načítať čiastočne do príkazu (záväzok bude čiastočne uhradený) a zvyšok vyplatiť v hotovosti z pokladne.

2) Aplikujte zložku Zálohy (karta Súhrn v Aktualizácii miezd) na jeden z pomerov, o ktorú znížime celkovú mzdu pre oba pomery. Na zálohovú sumu zodpovedajúcu jednému z pomerov možno vytvoriť pokladničný doklad.

Did this answer your question?