Skip to main content
Párovanie platieb

Spárovanie platieb s faktúrami v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pokladňu alebo banku možno spárovať s jednou alebo viacerými vydanými alebo prijatými faktúrami takto:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <bank>
  <!-- doklad na úhradu; môže byť aj "pokladňa-pohyb" -->
  <id>code:BANK1</id>
  <!-- ostatné vlastnosti dokladu možno špecifikovať ako bežný import -->
  <sparovani>
   <!-- uhradený doklad - pri úhrade viacerých faktúr sa prvok opakuje typ - v párovaní možno použiť len faktúry rovnakého typu (vydané alebo prijaté) castka - (nepovinné) určuje sumu, ktorá sa má z faktúry uhradiť -->
   <uhrazovanaFak type="fakt&#xFA;ra-vydan&#xE1;" castka="1000">code:FV1</uhrazovanaFak>
   <rest>ignore</rest>
   <!-- čo urobiť so zvyškom, ak sa vyskytne -->
  </sparovani>
 </bank>
</winstrom>

V rámci jedného párovania je možné uhradiť viacero faktúr súčasne. Pri párovaní s viacerými faktúrami musia byť všetky uvedené faktúry rovnakého typu (vydané alebo prijaté).

Pre každú platenú faktúru môžete zadať atribút cast, ktorého hodnota obmedzuje celkovú sumu, ktorá sa má z faktúry zaplatiť.

<?xml version="1.0"?>

Hodnota atribútu cast nesmie presiahnuť zostávajúcu sumu, ktorá sa má uhradiť na uhrádzanej faktúre. Ak je hodnota atribútu cast nižšia ako suma, ktorá zostáva uhradiť, daná faktúra sa vždy uhradí ako čiastočná platba. Ak sa hodnota atribútu cast rovná sume, ktorá zostáva zaplatiť, potom atribút stráca svoj význam a párovanie bude prebiehať, ako keby nebol zadaný.

Môže sa stať, že suma úhrady na uhrádzajúcom doklade a súčet súm na uhrádzaných faktúrach sa nezhodujú (napr. kurzový rozdiel alebo chýba niekoľko korún na úhradu), v takom prípade sa import riadi hodnotou v tagu . Je možné vybrať nasledujúce hodnoty:

 • nie: zvyšok sa nesmie vyskytnúť; ak sa vyskytne, je to chyba

 • účet: zvyšok sa účtuje

 • ignorovať: zvyšok sa ignoruje

 • castecnaReimbursement: ak je suma na uhrádzajúcom doklade nižšia ako na uhrádzanom doklade, ide o čiastočnú úhradu

 • castecnaReimbursementOrReimbursement: ak je suma na uhrádzajúcom doklade vyššia ako na uhrádzanom doklade, zaúčtuje sa zvyšok; ak je nižšia, ide o čiastočnú úhradu

 • castecnaReimbursementOrIgnore: ak je suma na uhrádzajúcom doklade vyššia ako na uhrádzanom doklade, zvyšok sa ignoruje; ak je nižšia, ide o čiastočnú úhradu

Výsledok importu závisí od zvolenej hodnoty značky a veľkosti rozdielu medzi uhrádzanou a uhrádzanou sumou (rezíduum):

parameter rezíduum

zvyšok = 0

zvyšok > 0

zvyšok < 0

nie

Faktúry sa uhradia v plnej výške alebo čiastočne, ak bola platba obmedzená atribútom cast.

Doklad o úhrade sa spáruje.

CHYBA:

400 - Sumy na uhrádzanom a uhrádzajúcom doklade sa nezhodujú

Faktúry sa uhradia v plnej výške alebo čiastočne, ak bolo obmedzenie platby s príznakom obsadenia.

Doklad o úhrade sa spáruje.

Pre zvyšok bude vytvorený interný dokument.

ignorovať

Faktúry budú uhradené v plnej výške alebo čiastočne, ak existuje obmedzenie platby podľa atribútu obsadenia.

Doklad o úhrade sa nespáruje.

castecnaÚhrada

CHYBA:

400 - Čiastočná úhrada nemá zmysel, suma na uhrádzajúcom doklade je vyššia ako suma na uhrádzanom

Suma uhrádzajúceho dokladu sa postupne "spotrebuje" na úhradu faktúr alebo súm, ktoré sa z nich majú uhradiť, v poradí, v akom sú uvedené v prvku <?xml version="1.0"?> <reimbursement/> .

Faktúra, pri ktorej z úhrady neostáva dostatok prostriedkov na zaplatenie celej uvedenej sumy alebo jej časti, sa uhradí čiastočne, a to do výšky zostávajúcej sumy z úhrady.

Faktúry, na ktoré nezostali žiadne prostriedky zo sumy úhrady, sa vylúčia z dorovnania a zostanú nezaplatené.

castecnaReimbursementOrDonate

Faktúry budú uhradené v plnej výške alebo čiastočne, ak bol použitý atribút cast na obmedzenie platby.

Doklad o úhrade sa spáruje.

Pre zvyšok bude vytvorený interný dokument.

castreimbursementOrIgnore

Faktúry sa uhradia v plnej výške alebo čiastočne, ak je platba obmedzená atribútom obsadenia.

Doklad o úhrade sa nespáruje.

Okrem toho je možné v tagu uviesť aj nasledujúce údaje. Nie je to povinné a predvolene sa preberá z nastavení spoločnosti.

<?xml version="1.0"?>

Spárovanie platby v domácej mene s faktúrou v cudzej mene

Okrem párovania dokladov v rovnakých menách môžete spárovať aj pokladňu alebo banku v domácej mene s faktúrami v cudzej mene. Cudzia mena musí byť rovnaká pre všetky spárované faktúry. V tomto prípade sa doklad o úhrade automaticky prepočíta na cudziu menu kurzom, ktorý sa rovná pomeru sumy úhrady v domácej mene banky k celkovej sume úhrady na faktúrach v cudzej mene.

Zrušenie párovania

Zrušenie párovania možno vykonať podobným spôsobom:

<?xml version="1.0"?>

Ak nie je uvedený žiadny uhrádzaný doklad, všetky, ktoré sú spárované s uhrádzaným dokladom, sú nespárované.

Párovanie je idempotentné (t. j. môže byť vyvolané znova).

Automatické párovanie

Automatické párovanie platieb možno vyvolať aj prostredníctvom rozhrania API.

curl -H "Accept: application/xml" -u winstrom:winstrom -X PUT -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/banka/automaticke-parovani

Filtrovanie možno použiť na obmedzenie platieb vstupujúcich do párovania.

/c/{spoločnosť}/banka/{filter}/automatic-pairing

Nasledujúci príklad spáruje iba platby zadané od 1.3.2020

/c/{firma}/bank/(datVyst>='2020-03-01')/automatic-matching

Pomocou parametrov môžete nastaviť režim párovania, obmedziť, v ktorých účtovných obdobiach sa budú vyhľadávať doklady, ktoré sa majú uhradiť, a ako sa má postupovať pri rozdiele medzi úhradou a dokladom, ktorý sa má uhradiť.

/c/{firma}/bank/automatic-matching?mod=jenVar&periods=current&ignore-difference-rate=1.5&set-difference=true

mod - režim automatického párovania. Možné hodnoty:

 • varCasUcet: pár podľa premennej sym. a sumu a účet

 • varCas: pár podľa premennej sym. a suma (predvolená hodnota)

 • lenVar: párovanie podľa premennej sym.

 • lenCastka: pripojiť - spárovať, keď sa suma a VS nezhodujú

obdobie - v ktorých obdobiach sa budú vyhľadávať doklady, ktoré sa majú zaplatiť. Možné hodnoty:

 • bežný: bežné účtovné obdobie

 • bežné-predchádzajúce: bežné a predchádzajúce účtovné obdobie

 • all: všetky účtovné obdobia (predvolená hodnota)

ignore-difference-amount - aký veľký rozdiel sa má ignorovať medzi dokladom úhrady a uhrádzaným dokladom (predvolená hodnota 0,0 - sumy sa musia zhodovať, v režime onlyVar sa nastavenie rozdielu ignoruje)

posting-difference - či zaúčtovať doklady, ak dôjde k zlúčeniu úhrad, pri ktorom sa sumy dokladov nezhodujú (predvolená hodnota true - pre rozdiel medzi dokladmi sa vytvorí interný doklad a doklady sa budú úplne zhodovať)

Automatické porovnávanie je možné obmedziť aj pomocou parametrizácie automatického porovnávania.

 • V prípade rozšíreného variantu automatického párovania možno obdobie ovplyvniť rozšíreným parametrom paramParovaniUhradOmezeniObdobiDrgn a hodnotami: aktuálne, aktuálne-predchádzajúce (predvolené pre aplikáciu), všetky (predvolené pre API).

Pôvodný spôsob porovnávania len prostredníctvom rozhrania REST API

Podporovaný je zastaraný spôsob párovania len cez REST API (nie XML import) na URL /c/{firma}/parovani-uhrad.

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <sparovani>
  <uhrazovanaFak type="fakt&#xFA;ra-prijat&#xE1;">code:FP1</uhrazovanaFak>
  <!-- faktúra -->
  <uhrazujiciDokl type="banka">code:BANKA1</uhrazujiciDokl>
  <!-- bankový dokument -->
  <rest>ignore</rest>
  <!-- ignorovať zvyšok -->
 </sparovani>
</winstrom>
<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
 <vaporization>
  <uhrazujiciDokl>code:foo</uhrazujiciDokl>
  <!-- povinné -->
  <uhrazovanaFak>code:bar</uhrazovanaFak>
  <!-- voliteľné, viacero možných -->
 </vaporization>
</winstrom>
Did this answer your question?