Táto chyba znamená, že je pravdepodobne nesprávne vyplnené IČ DPH. Skontrolujte v nastaveniach spoločnosti, či je správne vyplnené DIČ (vrátane CZ) a či sa toto DIČ správne načíta do sprievodcu pre priznanie MOSS.

Did this answer your question?