Skip to main content
Kontrolné hlásenia

Vytváranie kontrolných hlásení v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Kontrolné hlásenia
Pridávanie údajov v nastaveniach firmy

Pri kontrolnom výkaze ČR bola pridaná možnosť zadať identifikátor dátovej schránky v nastaveniach firmy na záložke Firma. Ostatné údaje o spoločnosti, ktoré je potrebné zadať pre správne vyplnenie kontrolného výkazu, sú rovnaké ako pri ostatných výkazoch pre daňový úrad. Patria medzi ne základné identifikačné údaje organizácie, výber daňového úradu a územného pracoviska (vrátane toho, že pre tieto subjekty sa v záložke Pokročilé vyplní kód pre tlačivá v adrese spoločnosti - ten sa automaticky vyplní pre všetky inštitúcie, ktoré boli vytvorené pri založení spoločnosti) alebo identifikácia podpisujúceho.

Pre slovenské spoločnosti, ktoré sú registrované pre DPH v Českej republike, odporúčame Státy, pre položku Česká republika vyplňte v Nastavení firmy pre štát polia Číslo DPH, Krajský daňový úrad a Územný úrad v bloku Nastavenie firmy pre štát, aby sa v kontrolnom výkaze použili hodnoty platné pre Českú republiku.

Definícia riadkov kontrolnej správy

V module Nástroje - Numerátory sa nachádza zoznam kódov Číselníkov riadkov deklarácie DPH. Obsahuje riadky kontrolnej deklarácie zodpovedajúce zákonu:

Riadok A.1.

Zdaňované plnenia uskutočnené v režime prenesenia daňovej povinnosti, pri ktorých je príjemca plnenia povinný priznať daň podľa § 92a.

Riadok A.2.

A.2. Prijaté zdaniteľné plnenia, pri ktorých je príjemca povinný priznať daň podľa § 108 ods. 1 písm. b), c) a d) (§ 24, § 25) (v prípade plnení podľa § 108 ods. 1 písm. d) ide o plnenia prijaté od 29. 7. 2016).

Riadok A.3.

Transakcie uskutočnené podľa osobitného režimu pre investičné zlato podľa § 101c ods. 1 písm. c) bodu 2

.

Riadok A.5.

Ostatné zdaniteľné plnenia a prijaté plnenia s povinnosťou priznávať daň podľa § 108 ods. 1 písm. a) v hodnote do 10 000 Sk vrátane dane alebo plnenia, pri ktorých nevznikla povinnosť vystaviť daňový doklad.

Riadok B.1.

Zdaňované plnenia prijaté v režime prenesenia daňovej povinnosti, pri ktorých je príjemca povinný priznať daň podľa § 92a.

Riadok B.2.

Prijaté zdaniteľné plnenia a poskytnuté protihodnoty, pri ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie dane podľa § 73 ods. 1 písm. a) v hodnote vyššej ako 10 000 Sk vrátane dane.

Riadok B.3.

Zdaňované dodávky prijaté do výšky 10 000 Kč s daňou.

Kontrolný výkaz je okrem vyššie uvedených riadkov rozšírený o ďalšie špecifické riadky, ktoré patria do sekcií A.4. a B.2.. Ich použitím sa zabezpečí správne vyplnenie údajov týkajúcich sa § 44, § 89, § 90 zákona o DPH a pomerného nároku na odpočet:

Riadok A.4.0

Uskutočnené zdaniteľné plnenia a prijaté protihodnoty s povinnosťou priznávať daň podľa § 108 ods. 1 písm. a) v hodnote vyššej ako 10 000 Kč vrátane dane.

Riadok A.4.-0-44

Zdaňované transakcie a prijaté plnenia s povinnosťou priznania dane podľa § 108 ods. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Sk vrátane dane, opravy podľa § 44 ZDPH.

Riadok A.4.-1

Zdaňované transakcie a prijaté plnenia s povinnosťou priznania dane podľa § 108 ods. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Sk vrátane dane podľa § 89 ZDPH.

Riadok A.4.-1-44

Zdaňované transakcie a prijaté plnenia s povinnosťou priznania dane podľa § 108 ods. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Sk vrátane dane podľa § 89 ZDPH, opravy podľa § 44 ZDPH.

Riadok A.4.-2

Zdaňované transakcie a prijaté plnenia s povinnosťou priznania dane podľa § 108 ods. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Sk vrátane dane podľa § 90 ZDPH.

Riadok A.4.-2-44

Zdaňované transakcie a prijaté plnenia s povinnosťou priznania dane podľa § 108 ods. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Sk vrátane dane podľa § 90 ZDPH, opravy podľa § 44 ZDPH.

Riadok B.2-44

Prijaté zdaniteľné plnenie a poskytnutá protihodnota, pri ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie dane podľa § 73 ods. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Sk vrátane dane, opravy podľa § 44 ZDPH.

Riadok B.2.-POM

Prijaté zdaniteľné plnenia a poskytnuté protihodnoty, pri ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie dane podľa § 73 ods. 1 písm. a) v hodnote vyššej ako ₹ 10 000 vrátane dane, sa použijú v pomere. Pri dani zadajte len pomernú časť a zvyšok zadajte s 0 % sadzbou DPH.

Riadok B.2.-POM-44

Prijaté zdaniteľné plnenie a poskytnutá protihodnota, pri ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie dane podľa § 73 ods. 1 písm. a) v hodnote vyššej ako 10 000 Sk vrátane dane, uplatnený pomer, opravy podľa § 44 zákona o DPH. Pri dani uveďte len pomernú časť a zvyšok uveďte s 0 % sadzbou DPH.

Dva ďalšie špecifické riadky zabezpečujú automatický výber príslušného riadku kontrolnej správy podľa množstva dokladu:

Riadok A.4-5.AUTO

Zdaňované transakcie skupiny A.4. (nad 10 000 Kč) alebo A.5. (do 10 000 Kč vrátane). Aplikácia automaticky vyberie skupinu "A.4.-0" alebo "A.5." v okamihu vytvorenia kontrolnej správy. s ohľadom na sumu dokladu a české číslo DPH na doklade. V špeciálnych prípadoch je možné nastaviť skupinu manuálne.

Riadok B.2-3.AUTO

Zdaňované transakcie prijaté v skupine B.2. (nad 10 000 Kč) alebo B.3. (do 10 000 Kč vrátane). Aplikácia automaticky vyberie skupinu "B.2." v okamihu vytvorenia kontrolnej správy. alebo "B.3." len s ohľadom na sumu dokladu. V špeciálnych prípadoch je možné nastaviť skupinu manuálne.

Posledný špecifický riadok 0.0. môžete v programe použiť na označenie dokladov (alebo položiek dokladov), ktoré nie sú zahrnuté do kontrolného výkazu DPH. Doklady s týmto označením nebudú zahrnuté do kontroly dokladov, ktoré nemajú vyplnený riadok v kontrolnom výkaze.

Vytváranie dokumentov

Riadky kontrolného výkazu môžete zadávať predovšetkým na troch miestach:

 • typ dokladu na karte Účtovníctvo (zadaný riadok sa pretiahne do záhlavia aktuálneho dokladu a je možné ho v doklade zmeniť),

 • záhlavie dokladu na karte Riadok dane a DPH (zadaný riadok sa pretiahne do položiek dokladu a je možné ho v položkách meniť),

 • položka dokumentu na karte Účtovníctvo/Opravy.

Rozhodujúcim faktorom pre zaradenie do príslušnej časti kontrolného výkazu je riadok v položke dokumentu.

Softvér ABRA Flexi v súčasnosti nepredvypĺňa riadok kontrolného výkazu, výber a zadanie riadku kontrolného výkazu je plne v kompetencii používateľa. Výnimkou je prípad, keď je pole Riadok kontrolného výkazu na doklade alebo položke dokladu prázdne a v poli Riadky DPH je vybraný riadok bez vplyvu DPH (t. j. 000P alebo 000U) - vtedy sa automaticky nastaví riadok kontrolného výkazu bez vplyvu DPH (t. j. riadok 0.0.).

Riadky kontrolného výkazu, ktoré sa majú použiť, sa uvádzajú vrátane kódu príslušnej krajiny, napr. (CZ) A.1.: Zdaniteľné ... (pre lepšiu orientáciu pri registrácii k DPH vo viacerých krajinách s podobným kontrolným výkazom).

Dokumenty, ktoré sú prepojené s kontrolnou deklaráciou, sú obsiahnuté v moduloch:

Číslo dokladu, ktoré sa preberá do kontrolnej správy, má zdroj v každom module:

 • interné číslo - Vydané faktúry, Kniha tržieb, Ostatné pohľadávky,

 • Číslo došlej pošty - Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Interné doklady, Pokladňa, Banka, Ostatné záväzky, Ostatné pohľadávky

 • číslo dokladu - Interné doklady, pokladňa, banka, vzájomné zápočty

Dátum zdaniteľného plnenia (DTP), Dátum vzniku daňovej povinnosti (DTD), Dátum oslobodeného plnenia (DUP) sa preberajú z Dátumu zdaniteľného plnenia zadaného na doklade.

V prípade prijatých faktúr sa na rozhodnutie, do ktorého obdobia bude doklad zaúčtovaný (z hľadiska priznania DPH aj z hľadiska kontrolného výkazu), používa dátum Dátum zdaniteľného plnenia uvedený v hlavičke dokladu.

V prípade odpočtu zálohovej platby bez väzby na daňový doklad prijatej/vykonanej platby sa ako riadok kontrolného výkazu odpočítanej položky nastaví riadok 0.0. (riadok bez vplyvu na kontrolnú správu).

Poznámka pre firmy registrované k DPH vo viacerých krajinách: Pri vytváraní dokladov s inou krajinou DPH ako Česká republika a Slovensko sa vám ponúknu riadky kontrolného výkazu podľa krajiny legislatívy účtovanej firmy. Pri importe takýchto dokladov do aplikácie budú kontroly očakávať len riadky kontrolného výkazu DPH a tiež riadky priznania DPH zodpovedajúce stavu legislatívy.

Vytvorenie kontrolnej správy vo formáte XML

V ponuke Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Kontrolný výkaz DPH sa nachádza sprievodca, v ktorom môžete zadať údaje potrebné na správne vyplnenie kontrolného výkazu.

 • Ak ste registrovaný platca DPH v Českej republike aj na Slovensku, na začiatku vyberte krajinu, pre ktorú chcete vytvoriť kontrolný výkaz.

 • V ďalšom kroku vyberte rok a príslušné obdobie pre kontrolnú správu (mesiac alebo štvrťrok).

 • V ďalšom kroku vyberte typ kontrolnej správy. Ak podávate hlásenie na základe výzvy daňového úradu, musíte uviesť referenčné číslo vo formáte uvedenom vo výzve.

Ak existujú dokumenty bez vyplneného riadku kontrolného výkazu, zobrazí sa dialógové okno s otázkou "Existujú dokumenty, ktoré nemajú vyplnený riadok kontrolného výkazu. Chcete si ich pozrieť?" Vyberte "Áno" alebo "Nie".

 • Výberom možnosti "Áno" sa vytvorí zoznam dokladov, ktoré nemajú vyplnený riadok kontrolného výkazu. Dokumenty je možné otvoriť, skontrolovať a v prípade potreby opraviť.

 • Pokiaľ je vybraná možnosť "Nie", proces vytvárania kontrolnej správy pokračuje.

Ak existujú doklady s položkami, ktoré sú nastavené na kopírovanie riadku kontrolného hlásenia zo záhlavia dokladu, ale zároveň majú nastavený iný riadok ako ten v záhlaví dokladu, zobrazí sa dialógové okno s požiadavkou na zobrazenie takýchto dokladov. Vyberte "Áno" alebo "Nie".

 • Pri výbere možnosti "Áno" sa vytvorí zoznam položiek uvedených dokladov. Dokumenty je možné otvoriť, skontrolovať a v prípade potreby opraviť.

 • Pokiaľ vyberiete možnosť "Nie", proces vytvárania bude pokračovať.

Nakoniec sa vytvorí súpiska dokladov s vyplneným riadkom kontrolného výkazu (doklad je uvedený pre každú sadzbu DPH). Zoznam dokumentov obsahuje stĺpec Row con. main s hodnotou riadku uvedeného pre dokument a tiež stĺpec Row con. main s hodnotou riadku uvedeného pre dokument. obsahujúce hodnotu po vyhodnotení konkrétnych riadkov A.4-5.AUTO a B.2-3.AUTO. Zo zoznamu vygenerujeme Kontrolný výkaz DPH XML, ktorý sa vytvorí a poskytne na uloženie vo formáte XML.

Vygenerovaný výkaz odporúčame načítať na daňový portál Finančnej správy a skontrolovať správnosť údajov na portáli. Vygenerovaný výkaz je možné vložiť ako prílohu správy do dátovej schránky.

Did this answer your question?