V pracovnom pomere zamestnanca sú na záložke Ukončenie dátumy Koniec pracovného pomeru a Aktívne do

.

V tomto prípade by pole Koniec vzťahu malo obsahovať skutočný dátum ukončenia a pole Aktívne do by malo obsahovať dátum zodpovedajúci mesiacu, v ktorom bude vyplatené ročné zúčtovanie.

Did this answer your question?