Ročné zúčtovanie za ukončený pracovný pomer

Ako vyplatiť zamestnancovi ročné zúčtovanie v mesiaci, v ktorom je pracovný pomer už ukončený

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V pracovnom pomere zamestnanca sú na záložke Ukončenie dátumy Koniec pracovného pomeru a Aktívne do

.

V tomto prípade by pole Koniec vzťahu malo obsahovať skutočný dátum ukončenia a pole Aktívne do by malo obsahovať dátum zodpovedajúci mesiacu, v ktorom bude vyplatené ročné zúčtovanie.

Did this answer your question?