Skip to main content
Pracovný pomer

Pracovný pomer zamestnanca

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pracovný pomer

Zamestnanecký pomer je samostatná karta v možnosti "Osobné štatistiky" v module "Zamestnanci". Keďže ide o veľmi dôležitú záložku s pomerne širokou škálou možných náplní, je jej venovaná samostatná kapitola.
Ako už z názvu vyplýva, sú tu nastavené pracovné pomery a množstvo ďalších súvislostí.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam. Na jeho dokončenie je niekoľko krokov:

  • "Hlavný panel"

  • "Štart"

  • "Záväzok"

  • "Ukončenie"

Hlavný panel

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Stanovenie pomeru zamestnanosti

Toto pole je pri vytváraní novej karty pracovného pomeru nastavené na "Neobmedzené - Neobmedzené". V prípade zmeny (napr. zmena pracovného pomeru z riadneho na nepravidelný atď.) použite tlačidlo "Pracovný pomer" na zobrazenie dialógového okna a vytvorenie nového nastavenia, ktoré bude účinné od zadaného dátumu.

Po uložení zadaného dátumu sa pole zmení napr. na 14.05.2010 - Neobmedzené. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vidieť, že predchádzajúce nastavenie bolo automaticky ukončené v deň pred novým nastavením, napr. na Neobmedzené - 13.5.2010.

Ak vykonáte zmeny na tejto karte a uložíte ich do nového nastavenia, nové údaje sa zobrazia len v tomto novom nastavení. Výber pôvodného nastavenia vám umožní zobraziť pôvodné nezmenené údaje.

Ak chcete zrušiť nové nastavenia, použite tlačidlo "Odstrániť nastavenia". Tým sa zruší obmedzenie dátumu v pôvodných nastaveniach osoby a zároveň sa zrušia všetky zmeny vykonané na horných kartách.

Záložka "Začiatok"

Typ zamestnania

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ pracovného pomeru z už vytvoreného zoznamu. Tento zoznam môžete otvoriť pomocou klávesu F2, pretože k niektorým položkám môžu byť uvedené informačné poznámky, ale nie je možné ich pridať. Druhy pracovnoprávnych vzťahov sú stanovené zákonom. V súvislosti s nimi sa vykonávajú zrážky z daní, zdravotného a sociálneho poistenia. Ak sa zmení legislatíva, samozrejme sa zmení aj náš program. Môžete vybrať tieto možnosti:

- 1-STANDARD - Štandardné zamestnanie

- 2-DPP - Dohoda o vykonaní práce

- 3-DPP - Dohoda o vykonaní činnosti

- 4-Spoločníci, konatelia, členovia družstva - spoločníci, konatelia, členovia družstva, ktorí nie sú v pracovnom pomere, ale vykonávajú prácu, za ktorú sú odmeňovaní, a ktorí v kalendárnom mesiaci nedosiahli započítateľný príjem,

- 5-STATUTÁRNY ORGÁN - člen štatutárneho orgánu, ktorý nie je v pracovnom pomere.

- 6-ODM. NEREZ. MIMO EÚ - člen štatutárneho orgánu, ktorý nie je v pracovnom pomere a nie je daňovým rezidentom v celej Európskej únii.

- DOBROVOĽNÍCKY PRACOVNÍK - dobrovoľný opatrovateľ, ktorý v kalendárnom mesiaci nezískal započítateľný príjem.

- NEpravidelná pomoc - Nepravidelná pomoc

- PRAKTICKÁ VÝUKA - Žiak alebo študent, ktorý má príjem len zo zamestnania a funkčný prospech z praktickej výučby

.

Možnosť 6-ODM. NEREZ. V EÚ existuje iný spôsob výpočtu zrážok: sociálne a zdravotné poistenie sa vypočítava a odvádza v Českej republike, zrážková daň sa uplatňuje a zo superhrubej mzdy.

Hlavné

Ak má zamestnanec hlavný pracovný pomer, označte Hlavný.

Zamestnanie malého rozsahu

Ak má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu určitú, označte položku Zamestnanie malého rozsahu.

Začiatok vzťahu

Uveďte dátum, ku ktorému má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu. Tento dátum pre nových zamestnancov môže byť rovnaký ako nasledujúce pole "Aktívny od:". Ak prechádzate na tento systém v čase, keď máte zamestnancov, s ktorými máte zmluvy z predchádzajúceho obdobia, potom tu v tomto poli môžete zadať len dátum, od ktorého sú u vás zamestnaní. Ide o orientačný údaj. Pole môžete zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => "Význam používaných tlačidiel".

Aktívne od

Tento dátum má vplyv na výpočet mzdy. Zadáte dátum, od ktorého chcete vypočítať mzdu zamestnanca. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => "Význam používaných tlačidiel".

Priemerný pracovný výkon [Kč/hodinu]

Uveďte tu hodnotu priemeru pracovného práva v Kč na hodinu.

Kód ELDP

Kód dôchodkového záznamu - vyplní sa ako trojmiestny údaj. Tento kód sa pripravuje na automatickú tlač na záznamových listoch.

Tarifná trieda

Ak používate tarifné triedy, môžete túto položku vyplniť. Toto je informatívny údaj.

Dni dovolenky za rok

Zadať počet dní dovolenky za rok

Typ interného dokladu pre hrubú mzdu

Pomocou "rozbaľovacieho zoznamu" vyberte zo zoznamu typov interných dokladov typ dokladu, ktorý chcete použiť na zaúčtovanie hrubej mzdy.

Interný typ dokladu pre náhradu mzdy v prípade choroby

Pomocou "rozbaľovacieho zoznamu" vyberte zo zoznamu typov interných dokladov typ dokladu, ktorý chcete použiť na zaúčtovanie náhrady mzdy za práceneschopnosť.

Interný typ dokladu pre cesty do limitu

Pomocou "rozbaľovacieho zoznamu" vyberte zo zoznamu interných typov dokladov typ dokladu, ktorý chcete použiť na zaúčtovanie cestovných výdavkov.

Tab "Účet"

Plán práce

Uvádzate tu, aký je pracovný rozvrh zamestnanca. Máte dve pevné možnosti.

- Pravidelný
Ak má zamestnanec pravidelný pracovný čas, musíte na tejto karte vyplniť ďalšie informácie. Zmeny v možnosti "HR" v záložke "Zmeny" sa potom vyplnia podľa tu zadaných údajov.

- Pravidelný
Ak má zamestnanec nepravidelný pracovný pomer, nemusíte na tejto karte vypĺňať žiadne ďalšie údaje. Potom však budete musieť vyplniť zmeny v možnosti "HR" na karte "Zmeny".

Záväzok hodín [denne]

Pri pravidelnom rozvrhnutí pracovného času je potrebné vyplniť, koľko hodín denne zamestnanec pravidelne pracuje.

Dňový záväzok [Týždenný]

Pri pravidelnom rozvrhnutí pracovného času je potrebné vyplniť, koľko dní v týždni zamestnanec pravidelne pracuje.

Začiatok pracovného času

Pri pravidelnom rozvrhnutí pracovného času je potrebné vyplniť aj začiatok pracovného času. Ak nevyplníte čas začiatku, systém bude považovať začiatok práce za 00:00. A podľa toho sa vyplní aj karta "Zmeny". Ak by ste tieto údaje neopravili ručne, zamestnancovi by sa automaticky vypočítalo príplatok za nočnú prácu.

Výpočet dovolenky z priemeru

Ak požadujete, aby sa plat za dovolenku vypočítal z priemeru, zaškrtnite toto políčko.

Bilancia hodín [týždne]

Pri pravidelnom zamestnaní sa toto pole automaticky vyplní týždenným počtom hodín (hodiny x dni).

Pracovné hodiny za týždeň

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte, na ktorú operáciu sa vzťahuje pracovný pomer:

- Jednosmenná prevádzka (40 hodín)

- Práca v podzemí (37,5 hodiny)

- Trojzmenná prevádzka (37,5 hodiny)

- Dvojzmenná prevádzka (38,75 hodín)

Prevádzkové hodiny

Preskúmajte pracovné dni.

Tab "Vypnutie"

Koniec pomeru

Dátum skončenia pracovného pomeru ovplyvňuje výpočet mzdy. Zadáte dátum, do ktorého chcete vypočítať mzdu zamestnanca. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR alebo pomocou tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => "Význam používaných tlačidiel".

Aktívne do

Tento dátum nemá vplyv na výpočet mzdy. Ak tento dátum nie je vyplnený, zamestnanec bude uvedený ako aktívny, ale nemá to vplyv na výpočet alebo pozastavenie výplaty. Ide napríklad o zamestnanca, ktorý odišiel do dôchodku, ale vy mu ešte chcete na konci roka poslať ročnú prémiu, alebo zamestnancovi ešte nebolo vyplatené odstupné. Môže nastať aj situácia, keď zamestnanec, s ktorým bola ukončená pracovná zmluva, ochorie a vy ste povinní vyplácať mu nemocenské dávky. Dátum môžete zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR alebo pomocou tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => "Význam používaných tlačidiel".

Metóda ukončenia

Pre informáciu môžete uviesť spôsob skončenia pracovného pomeru (napr. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe, uplynutím dohodnutej doby, v prípade cudzincov rozhodnutím, úmrtím zamestnanca)/

Dôvod ukončenia

Pre vašu informáciu môžete uviesť dôvod ukončenia pracovného pomeru.

Zápis z organizácie

Toto pole môžete použiť na ďalšiu komunikáciu organizácie so zamestnancom.

Did this answer your question?