Priradenie odpisov k vedľajším činnostiam

Ako nastaviť priradenie odpisov k vedľajším činnostiam

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Odpisy sa automaticky priradia k hlavnej činnosti. Môžete to však zmeniť v ponuke Účtovníctvo - Zoznam výkazov, kde vyberiete výkaz, s ktorým pracujete, nájdete riadok Odpisy a po otvorení tohto riadku môžete zmeniť sumy na karte Hodnoty, pozri obrázok:

Did this answer your question?