Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaÚčtovníctvo
Pravidlá účtovania - účtovníctvo
Pravidlá účtovania - účtovníctvo

Pravidlá účtovania v účtovníctve

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pravidlá účtovania pre účtovníctvo

Účtovníctvo - Pravidlá účtovania

Všeobecné informácie o pravidlách zverejňovania nájdete v samostatnej kapitole "Pravidlá zverejňovania".

Pred vystavením dokladov je potrebné nastaviť pravidlá účtovania. Obsahujú tvar:

Pravidlá zverejňovania - interné dokumenty

Účtovníctvo - Pravidlá účtovania - Pravidlá účtovania - Interné doklady

Na ňom zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Interné doklady (záložka Specifikácie - pole Predpis zaúčtovania).

Pokyny na účtovanie - ostatné pohľadávky

Účtovníctvo - Pravidlá účtovania - Pravidlá účtovania - ostatné pohľadávky

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Ostatné pohľadávky (záložka Specifikácie - pole Predpis účtovného dokladu).

Pravidlá účtovania - ostatné záväzky

Účtovníctvo - Pravidlá účtovania - Pravidlá účtovania - ostatné záväzky

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Ostatné záväzky (záložka Špecifikácie - pole Predpis účtovného dokladu).

V tejto kapitole sa budeme zaoberať predpisom účtovania, ktorý súvisí s modulom "Účtovníctvo", t. j. v záložke "Základné informácie" má viditeľnosť v moduloch označených

 • Ostatné účtovné vzťahy: pohľadávky

 • Ostatné účtovné vzťahy: záväzky

 • Interné dokumenty

Dole na hornej lište sú potom prednastavené položky "Ostatné pohľadávky", "Ostatné záväzky", "Interné doklady", preto sú viditeľné len vybrané pravidlá účtovania.


Použitie

 • Predpis zaúčtovania - ostatné pohľadávky sa používa v module "Účtovníctvo" pri vypĺňaní formulára "Druhy ostatných pohľadávok" na záložke v "Účtovníctvo". Tu sa nastavuje aj účet MD, preto sa v tomto pravidle účtovania vypĺňajú len protiúčty pre príjemku [Dal].
  Toto pravidlo účtovania je k dispozícii aj pri obstaraní jednotlivých ostatných pohľadávok, a to v hlavičke dokladu v záložke "Špecifikácia dokladu" aj v položkách dokladu v záložke "Hlavné", kde môžete zmeniť prednastavené účtovanie.

 • Predpis zaúčtovania ostatných záväzkov sa používa v module "Účtovníctvo" pri vypĺňaní formulára "Druhy ostatných záväzkov" v záložke "Účtovníctvo". Tu sa nastavuje aj účet Dal, preto sa v tomto pravidle účtovania vypĺňajú len protiúčty pre danú výdajku [MD].
  Toto pravidlo účtovania je k dispozícii aj pri vytváraní jednotlivých ostatných záväzkov, a to v hlavičke dokladu v záložke "Špecifikácia dokladu" a v položkách dokladu v záložke "Hlavné", kde môžete zmeniť prednastavené účtovanie.

 • Predpis zaúčtovanie-interných-dokumentov sa používa v module "Účtovníctvo" pri vypĺňaní formulára "Typy interných dokladov" v záložke "Účtovníctvo".
  Tento predpis zaúčtovania je k dispozícii aj pri nákupe jednotlivých interných dokladov v záložke "Špecifikácia dokladu", kde môžete zmeniť prednastavené zaúčtovanie.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné skontrolovať a upraviť alebo pridať podľa vlastných požiadaviek.

Základné informácie

Viditeľnosť v moduloch

Po vyplnení skratky a názvu v hlavnom paneli najprv v pravej časti "Viditeľnosť v moduloch" vyberte, pre ktorý typ dokumentu chcete vytvoriť pravidlo účtovania. Zaškrtnutím tohto príznaku určíte, v ktorých moduloch a ich dokumentoch chcete použiť pravidlo účtovania.

Napr. môžete mať rovnaké pravidlo účtovania pre banku a pokladňu. Výnimkou sú interné dokumenty - ak zaškrtnete príznak pre tieto moduly, vypne sa kontrola pre ostatné moduly a naopak. Dôvodom je, že pri interných dokladoch sa vypĺňajú účty MD a Dal.

Moduly, v ktorých možno kontrolovať viditeľnosť:

 • Faktúry - vydané, prijaté,

 • Ostatné zúčtovacie vzťahy - pohľadávky, záväzky,

 • Banka - príjem, výdaj,

 • Pokladňa - príjem, výber,

 • Sklad - príjem, výdaj,

 • Interné dokumenty.

Pripojenie s nastavením účtov:

 • Ak vyberiete pohľadávky v riadku "Ostatné účtovné vzťahy", je potrebné vyplniť pole "Účet pohľadávky [DAL]" v ľavej časti "Nastavenie účtu". Toto pole môžete vyplniť buď ručne zadaním konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou lupy.

 • Ak vyberiete záväzky v riadku "Ostatné účtovné vzťahy", je potrebné vyplniť pole "Výdavkový účet [MD]" v ľavej časti "Nastavenia účtu". Toto pole môžete vyplniť buď ručne zadaním konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou lupy.

 • Ak v riadku "Interné príjemky" vyberiete možnosť "Interné príjemky" , musíte vyplniť polia "Účet MD" a "Účet Dal" na ľavej strane "Nastavenia účtu". Tieto polia môžete vyplniť buď ručne - vložením konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou lupy.

Nastavenia účtu

Účty pre výplatu (MD)

Dodávkový účet (DAL)

Znížená DPH

V Českej republike od roku 2013 15 %.

GST 2. zníženie

V Českej republike 10 % od roku 2015.

Základná DPH

V Českej republike 21 % od roku 2013.

Ak je účtovaná spoločnosť platcom DPH, odporúča sa nechať si vyplniť účtovnú závierku pre DPH v základnej sadzbe a DPH v zníženej sadzbe. Účty sa potom automaticky prenesú do vytvorených dokladov, čo zjednoduší účtovanie položiek dane z pridanej hodnoty.

Kód transakcie pre DPH

Ak vyplníte Kód transakcie DPH, prenesie sa aj ten do vytvorených dokladov.

"Texty" karta

Popis

Podrobnejší opis predpisu na vyslanie.

Poznámka

Ďalšia poznámka k predpisu vysielania. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Správa karty

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti záznamu v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte dátum platnosti záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Did this answer your question?