Nesúlad zostatkov v bankovej knihe s hlavnou knihou

Moje konečné zostatky v bankovej knihe nesúhlasia s hlavnou knihou, ako to môžem skontrolovať

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?