Skip to main content
Pohyby na účtoch (WUI)

Účtovná správa Pohyby na účtoch vo webovom rozhraní

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

Poznámka: Účtovné výstupy sú k dispozícii od verzie 2021.6.3.

Pohyby na účtoch je špecializovaný pohľad na účtovný denník, v ktorom je jeden zápis v denníku rozdelený na dva zápisy pohybov na účtoch.
Jeden záznam obsahuje účet MD a sumu na strane MD a druhý obsahuje účet DAL a sumu na strane DAL.

Vytváranie pohybov na účte:

Účtovný výstup "Pohyby na účtoch" sa nachádza v skupine Účtovníctvo => Výstupy z účtovníctva.

Kliknutím na položku "Pohyby na účtoch" zobrazíte zoznam údajov, v ktorom môžete zadať výber parametrov a obmedzení, ktoré ovplyvnia účtovný výstup.

Dátum účtovania od-do

Požadované dátumy zaúčtovania môžete ponechať pre celý rok alebo môžete manuálne obmedziť na pomernú časť roka alebo vybrať pomocou tlačidla kalendára.

Dátum vydania od-do

Požadované dátumy vydania môžete vyplniť ručne alebo ich vybrať pomocou tlačidla kalendára.

Dátum zdaniteľného plnenia od-do

Požadované dátumy zdaniteľných plnení môžete vyplniť ručne alebo ich vybrať pomocou tlačidla kalendára.

Zadajte viacero obmedzení

Umožňuje filtrovať výstup:

 • na konkrétny účet

 • rad syntetických účtov alebo tried účtov

 • centrá

 • zmluvy

 • vybrať konkrétne spoločnosti z adresára spoločností

Symbol + slúži na pridanie ďalšej hodnoty pre dané okno.

 • MD suma od - do

 • suma DAL od - do

 • Suma MD v mene od - do

 • Suma DAL v mene od - do

Po vyfiltrovaní všetkých požadovaných polí môžete prejsť k výstupu správy. Výstup je možné exportovať do formátu PDF.

Tlačová zostava => Pohyby na účte

 • obsahuje jednotlivé pohyby na účte

 • informácie o module, v ktorom bol záznam spracovaný

 • rozdelenie podľa mesiacov

 • číslo interného dokumentu

 • variabilný symbol

 • suma

 • protiúčet

 • dátum vyslania

 • dátum zdaniteľného plnenia

 • Stredisko

 • objednávka

 • spoločnosť

 • popis

Tlačová zostava => Pohyby na účtoch - zásoby

 • zahŕňa obraty na účtoch na strane MD, DAL a konečný zostatok

Did this answer your question?