Chýba funkcia pltcl a jej doplnenie

Chýbajú balíky postgresql-contrib-10 a postgresql-pltcl-10

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Poznámka: Nemusí to byť verzia 10, môže to byť verzia 9.5 a 9.6.

Typ záhybov:

  • ERROR: funkcia public.logzurnal() neexistuje Kde: SQL príkaz "ALTER FUNCTION public.logzurnal() OWNER TO dba" SK/pgSQL funkcia runupgrade() riadok 17 na SQL príkaz Skript: /resources/sql/upgrade/restore_owners.sql

  • ERROR: funkcia saveextid() neexistuje (pravdepodobne sa objaví pri spustení rozhrania Changes API)

Spustite nasledujúci dotaz a odošlite jeho výstup a príslušné informácie na adresu podporaflexi@abra.eu (dotaz je potrebné spustiť priamo v databáze spoločnosti pod správcom pgsql):

  • select p.proname, a.rolname from pg_proc p left join pg_language l on p.prolang = l.oid left join pg_authid a on p.proowner = a.oid where l.lanname = 'pltcl'

addPlTclFce.sql - aplikácia tohto SQL vyrieši problém s chýbajúcou funkciou

V riadku: ALTER FUNCTION invoke_deferred_changes_triggers_immediate() OWNER TO Firemná rola, napr. "my_firmarole";

Príklad: ALTER FUNKCIA invoke_deferred_changes_triggers_immediate() OWNER TO test_firm_s_r_role;

nahraďte rolu spoločnosti, napr. "my_company_role" skutočnou rolou spoločnosti (najčastejšie názov spoločnosti + slovo "role")

Did this answer your question?