Skip to main content
Serverové práva

Nastavte serverové práva používateľa na "Prístup ku všetkým spoločnostiam"

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?