Skip to main content
Automatické vytváranie skladových dokladov

Ako nastaviť automatické vytváranie skladových dokladov pri vytváraní vydaných/prijatých faktúr

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Faktúry vydané:

  1. otvorte formulár Typy vydaných faktúr z modulu Predaj -> Typy dokladov,

  2. v detaile záznamu na karte Faktúra začiarknite príznak Automaticky generovať skladové doklady a vyžadovať sériové čísla,

  3. Uloženie zmeny pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Prijaté faktúry:

  1. otvorte formulár Typy faktúr z modulu Nákup -> Typy dokladov,

  2. v detaile záznamu na karte Faktúra začiarknite príznak Automaticky generovať skladové doklady a vyžadovať sériové čísla,

  3. Uloženie zmeny pomocou tlačidla Uložiť a zavrieť.

Did this answer your question?