Skip to main content
Zrušenie dokumentu

Poradenstvo, ako správne zrušiť dokument

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zrušenie celého dokumentu

Zrušiť môžete len dokumenty z aktuálneho roka, ktoré nie sú zamknuté. Vymazať ich môže len osoba s prístupom administrátora.

Po stlačení tlačidla Storno sa najprv zobrazí otázka, či chcete vybraný záznam skutočne vymazať.

Po potvrdení Ano sa celý dokument v tabuľke prečiarkne, zároveň sa označí zaškrtávacie políčko v stĺpci "Zrušiť".

Pokiaľ vytlačíte zrušený dokument - cez dokument je veľký nápis "ZRUŠENÉ". Zrušený dokument sa tiež vytlačí v správach, ale dokument sa v týchto správach tiež prečiarkne.

Zrušenie plateného dokumentu

Pri zrušení plateného dokladu - faktúry program preskúma všetky doklady s platbou, ktoré sú s týmto dokladom spojené. Ak sú všetky doklady v aktuálnom účtovnom období, môže dôjsť k stornovaniu. Zároveň sa vykoná kontrola, či žiadny z týchto dokladov o úhrade nie je zamknutý. Ak áno, program vás o tom informuje a odporučí zrušiť uzamknutie.

Pri neuzamknutí uhrádzajúceho dokladu dôjde k stornu - faktúra sa prečiarkne, ale väzby medzi faktúrou a uhrádzajúcimi dokladmi sa neprerušia. Takto zrušený dokument už nie je možné vymazať.

Súbor s dokumentom o vrátení peňazí

Pri zrušení uhrádzaného dokladu program skontroluje príslušnú faktúru. Ak sú oba doklady v aktuálnom účtovnom období, môže dôjsť k stornu. Zároveň sa skontroluje, či je faktúra zamknutá.

Ak je, program vás o tom informuje a odporučí zrušiť uzamknutie.

Ak faktúra nie je uzamknutá, dôjde k zrušeniu - preškrtne sa uhrádzajúci doklad, zároveň zostane zachovaná väzba medzi uhrádzajúcim dokladom a faktúrou, ktorá zostane v evidencii ako neuhradená alebo čiastočne uhradená, ak existuje iný uhrádzajúci doklad. Tento zrušený dokument už nie je možné zrušiť alebo vymazať.

Pred zrušením uhrádzaného a uhrádzajúceho dokladu sa odporúča zrušiť ich prepojenie. Ak odkazy nie sú porušené, tieto zrušené dokumenty nemožno odstrániť.

Zrušenie odpočítaného zálohového daňového dokladu (ADD)

Pri zrušení ZDD, ktorý už bol vo faktúre odpočítaný, sa ZDD prečiarkne a zároveň sa prečiarkne riadok s odpočtom tohto ZDD v príslušnej vystavenej faktúre.

Odpočítaná zálohová platba

Pri zrušení zálohovej faktúry, ktorá už bola vo faktúre odpočítaná, sa zálohová faktúra prečiarkne a zároveň sa v príslušnej vystavenej faktúre prečiarkne riadok s odpočtom tejto zálohovej faktúry.

Zrušenie dokladu so skladovými položkami

Ak sú splnené podmienky (doklad z aktuálneho obdobia nie je uzamknutý a je stornovaný oprávnenou osobou) a ak máte v type dokladu zaškrtnuté "Automaticky generovať skladové doklady", tak sa pri stornovaní dokladu so skladovými položkami automaticky prečiarknu príslušné skladové doklady.

Ukladanie položiek dokumentu

Tak ako pri rušení položiek dokladov, zrušiť položky dokladov aktuálneho roka, ktoré nie sú zamknuté, môže len osoba s prístupom administrátora.

V položkách dokumentu sa po stlačení tlačidla Uložiť položku najprv zobrazí otázka, či chcete vybranú položku skutočne zrušiť.

Položka sa potom prečiarkne. Ak vytlačíte doklad so stornovanou položkou, tieto stornované položky sa na faktúre alebo dodacom liste nevytlačia.

Zrušenie novej položky dokumentu

Ak chcete zrušiť položku v novovytvorenom dokumente, je pravdepodobne vhodnejšie položku odstrániť, než ju zrušiť.

Stock-item-file

Ak rušíte skladovú položku a máte zaškrtnutú voľbu "Automaticky generovať skladové doklady" v Typ dokladu, potom sa pri zrušení tejto položky automaticky zruší (prečiarkne) príslušná skladová položka. Tieto položky sú vytlačené prečiarknuté na skladových dokladoch - príjemke, expedičnom liste.

Súvisiace:

Did this answer your question?