All Collections
Výukové články
Obdobie uzávierky
Zhrnutie krokov pri uzávierke na konci kalendárneho roka
Zhrnutie krokov pri uzávierke na konci kalendárneho roka

Zhrnutie krokov pri uzávierke na konci kalendárneho roka v programe Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Práca pri uzávierke a jej príprava sú nevyhnutné pre správne uzavretie účtovného obdobia a vyžadujú si osobitnú pozornosť.

Inventarizácia zásob a hmotného/nehmotného majetku a pokladní

1. Pred začatím inventúry formálne skontrolujte zásoby, aby ste sa uistili, že:

 • neobsahuje záporné hodnoty fyzikálnych a finančných veličín,

 • všetky požiadavky na výdaj sú vyradené,

 • podľa účtovných zákonov je platná, ak bola vykonaná v poslednom štvrťroku, napr. k 30. októbru.

2. skontrolovať stav účtov nákupu materiálu a tovaru a vyriešiť prípadné rozdiely

 • najmä pre podvojné účtovníctvo

3. vykonajte inventúru zásob (menu Tovar - Inventár):

 • fyzická inventúra hotovosti - ručne spočítajte peniaze v pokladni a potom skontrolujte výsledok so zostatkom v programe Flexi (menu Peniaze - Pokladňa),

 • fyzická inventúra skladu,

4. fyzická inventúra dlhodobého hmotného/nehmotného majetku,

Inventarizácia dokladov a práce súvisiace s účtovnou závierkou

1.zaúčtovanie inventarizačných rozdielov pre sklady, pokladnice a majetok,

2.Ponuka Účtovníctvo - Inicializácia nasledujúceho účtovného obdobia (môže sa opakovať)

 • pri inicializácii sa zároveň prenesie sklad, pozri zaškrtávacie políčko Vykonať prenos skladu, a vykoná sa výpočet kurzových rozdielov z pohľadávok a záväzkov,

 • upozornenie: ak by ste sklad nepreviedli, jeho položky by sa v nasledujúcom roku neponúkali,

3. vytvorte doklady o inventarizácii,

4. odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov so zákazníkmi a dodávateľmi,

5. vytvorte opravné položky k pohľadávkam,

 • .

  menu Účtovníctvo - Účtovné výstupy - Neuhradené pohľadávky/záväzky po lehote splatnosti a tu zostava Neuhradené pohľadávky/záväzky podľa splatnosti,

6. poštové ustanovenia,

7. menu Účtovníctvo - Interné doklady,

 • .

  vytvorenie kurzových rozdielov na bankových a peňažných účtoch v cudzej mene a iných kurzových rozdielov, ktoré neboli inicializované,

8. zaúčtujte časové rozlíšenie nákladov a výnosov,

9. skontrolujte zostatky na bankových účtoch na výpisoch z účtu,

10. vyčísliť rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi,

11. skontrolujte súlad hospodárskeho výsledku medzi súvahou a výkazom ziskov a strát,

12. skontrolujte formálnu správnosť účtovníctva,

13. inventarizácia dokladov - zoznam zostatkov na účtoch,

14. zistiť výsledok hospodárenia pred zdanením, vyčísliť položky upravujúce výsledok hospodárenia na základe ustanovení zákona o dani z príjmov, zistiť základ dane, vypočítať a zaúčtovať daň (prípadne odloženú),

15. vypracovať účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát, prípadne ďalšie potrebné výkazy),

16. uzavrieť účtovné obdobie a preniesť konečné zostatky syntetických účtov do nasledujúceho účtovného obdobia (pozri ponuku Účtovníctvo - Inicializácia nasledujúceho účtovného obdobia (môže sa opakovať)),

17. uzamknite účtovné obdobie,

18. vytvoriť daňové priznanie,

 • .

  príprava podkladov pre daňové priznanie - najmä vylúčenie nedaňových výdavkov, vyčíslenie rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi, doloženie odpočítateľných položiek.

Did this answer your question?