Skip to main content
Typy dokumentov - Money
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peniaze - Typy dokumentov

Pred vystavením akéhokoľvek dokladu je potrebné nastaviť Typy dokumentov. Typ dokumentu určuje základné vlastnosti dokumentu a tiež ich rozdeľuje do skupín. Modul Peniaze obsahuje nasledujúce typy dokumentov:

__________________________________________________________________

Typy pokladničných dokladov

Peňažné prostriedky - druhy peňažných príjmov - Typy peňažných príjmov

Zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Peniaze - Pokladňa (karta Hlavná - pole Typ dokladu).

Skratka

Skratka názvu typu pokladničného dokladu.

Názov

Pomenujte typ pokladničného dokladu.

Čiarka príjmu

Interné číslo dokladu, pod ktorým sa bude evidovať.

Dávkovacia linka

Interné číslo dokladu, pod ktorým sa bude evidovať.

__________________________________________________________________

Karta predaja

Doba splatnosti (dni)

Počet dní, do ktorých musí byť hotovostný pokladničný doklad zaplatený.

Zľava (%)

Suma zľavy sa prenesie do dokladov vo formulári Prevzatie.

Tlačivo na príjem

Vyberte formu platby. Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy platby.

Sekcia Metóda zaokrúhľovania

Tu môžete nastaviť spôsob zaokrúhľovania daného typu vystavenej faktúry. Tento údaj sa prenáša do vystavenej faktúry na záložke Metóda zaokrúhľovania, kde ho obsluha môže ešte zmeniť. Je možné nastaviť nasledovné:

DPH (metóda)

Tu nastavíte zaokrúhlenie výslednej hodnoty DPH. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nahoru, nadol, matematicky.

DPH (séria)

Tento obrázok nadväzuje na predchádzajúci. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: žiadna marža, tisíce, stovky, desiatky, jednotky, desiatky, stovky, tisíce.

Súčet (metóda)

Tu nastavíte zaokrúhľovanie konečnej fakturačnej ceny. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nahoru, nadol, matematický.

Celkom (objednávky)

Tento obrázok nadväzuje na predchádzajúci. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: bez zaokrúhlenia, tisíce, stovky, desiatky, jednotky, desiatky, stovky, tisíce.

Automatické generovanie skladových dokladov a vyžadovanie sériových čísel

Tento príznak začiarknite, ak požadujete automatické generovanie skladových dokladov a zadávanie sériových čísel

Typ príjmu

Vyberte typ skladového príjmu z rozbaľovacieho zoznamu

Typ výdaja

Vyberte typ skladovej príjemky z rozbaľovacieho zoznamu

__________________________________________________________________

Karta fakturácie

Pokladňa

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte pokladňu zo zoznamu pokladní, pre ktoré sa bude tento typ dokladu používať.

Typ pohybu

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte výdaj alebo príjem.

Centrum

Vyberte letovisko.

Aktivita

Vyberte činnosť.

Krajina DPH

"Účtovný predpis"

Pre príjem (DAL)V prípade typu pohybu

Výdavky

Vyberte písmeno.

Dávkovanie (MD)

V prípade typu pohybu

Príjem

Vyberte písmeno.

__________________________________________________________________

Tlačová karta

__________________________________________________________________

Intrastat

Intrastat je elektronický systém zberu údajov povinný pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto karta umožňuje zaznamenávať všetky potrebné údaje.

Stav odoslania

Stát, z ktorého bol výrobok odoslaný

Krajina určenia

Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak účtenka obsahuje položky, ktoré ste odoslali vy, účtovaná spoločnosť. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri opustení územia Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do niektorého z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplní sa v tomto členskom štáte.

Stát pôvodu

Krajina pôvodu výrobku. Vyplňte, ak dokument obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, ak bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (na Slovensku v prípade slovenskej legislatívy), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu výrobku

Transakcia

Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Obchodné transakcie.

Dodacie podmienky

Vyberte podmienku doručenia z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Podmienky doručenia.

Typ dopravy

Vyberte spôsob dopravy z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Spôsob dopravy.

Speciálne pohyby

Návody sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Špeciálne pohyby.

__________________________________________________________________

Texty dokumentov

__________________________________________________________________

Texty

Opis

Opis dokumentu

Poznámka

Jakákoľvek poznámka na dokumente (nikde nevytlačená)

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v kódexe účtovných období. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní kódovníka sa v ňom nebudú zobrazovať záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu súvisí s účtovnými obdobiami, možno ho použiť pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte obdobie platnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávanie položiek na tlač

Tlačiteľné položky môžete triediť podľa poradia, názvu alebo kódu.

Vyhlásenie spoločnosti EcoKom

Primárny typ dokumentu

Ak začiarknete tento príznak, vždy sa ponúkne primárny typ dokumentu.

Spustenie pracovného postupu pri vytvorení dokumentu

__________________________________________________________________

Typy bankových dokumentov

Peniaze - typy dokladov - Typy bankových dokladov

Zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Peniaze - Banka (karta Hlavný - pole Typ dokladu).

__________________________________________________________________

Karta fakturácie

Bankový účet

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte bankový účet, pre ktorý sa bude tento typ dokladu používať.

Typ pohybu

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte výdaj alebo príjem.

Centrum

Vyberte si stredisko

Aktivita

Vyberte činnosť

Krajina DPH

"Účtovný predpis"

Pre príjem (DAL)Pre typ pohybu Vyplatenie vyberte predpis odoslania.Pre výdaj (MD)Pre typ pohybu Príjem vyberte predpis odoslania.

__________________________________________________________________

Tlačová karta

__________________________________________________________________

Texty dokumentov

__________________________________________________________________

Texty

Opis

Opis dokumentu

Poznámka

Jakákoľvek poznámka na dokumente (nikde nevytlačená)

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v kódexe účtovných období. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní kódovníka sa v ňom nebudú zobrazovať záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu súvisí s účtovnými obdobiami, možno ho použiť pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte obdobie platnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávanie položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete ich vybrať pomocou šípky na posúvanie:

  • Zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

  • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

  • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu

Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového pokladničného alebo bankového dokladu, ak je pre príslušné doklady v nastaveniach firmy na záložke Moduly, záložka Peniaze zvolená hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.

Spustenie pracovného postupu pri vytvorení dokumentu

__________________________________________________________________

Typy úverov

Peniaze - Typy dokladov - Typy úverov

Zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Peniaze - Vzájomné úvery (karta Hlavné - pole Typ dokladu).

Did this answer your question?