Skip to main content
Typ vydanej ponuky

Zoznam Typ vydanej ponuky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Číselníky.

Typ dokumentu má tri funkcie:

  1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

  2. Rozdelenie dokumentov do skupín.

  3. Ušetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje preddefinovať maximálne hodnoty pre typ dokumentu.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.
Používa sa pri vydávaní vydaných citácií.

Soznam môžete spustiť v module Predaj pod voľbou "Typy dokladov - Typy vystavených ponúk".
Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Pri vytváraní dokumentu sa vo výberovom type zobrazí hodnota. Odporúčame zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby sa v zozname ľahšie rozlišovali typy dokumentov.

Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Série dokumentov: Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu sérií dokumentov. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber radu dokladov. Zjednodušíte si tak účtovníctvo a vyhnete sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu. Každý typ dokumentu môže mať svoj vlastný rad dokumentov, ale aplikácia umožňuje používať jeden rad dokumentov pre viacero typov dokumentov.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

  • Karta Účtovníctvo

  • Karta Text dokumentu

  • "Texty"

  • "Administratíva"

"Účtovníctvo"

Centrum

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu stredísk.

Aktivita

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z zoznamu činností. Ten sa vloží do vydanej ponuky na karte "Špecifikácie dokumentu". Túto činnosť môže prevádzkovateľ zmeniť.

Zmena

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z zoznamu mien. Automaticky sa predvolí na menu krajiny uvedenej v predvolených nastaveniach spoločnosti.

Kartačka Tlač

Vyplnenie tejto karty vám uľahčí tlač dokumentov pre každý typ vystavenej cenovej ponuky.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte, ktoré dokumenty daného typu chcete vytlačiť. Tu zvolená tlač sa použije pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára dokumentu. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Kópia

Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.

Tlač dokumentu

V rozbaľovacom zozname vyberte, či chcete dokument vytlačiť.

Zpráva

V rozbaľovacom zozname vyberte typ správy, napr. interná kópia dokumentu, dokument pre klienta, podací lístok.

Ak zaškrtnete príznak Automaticky tlačiť pri vytváraní nového dokumentu v spodnej časti, vyššie označené dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo. Program sa len opýta, či chcete vytlačiť práve vytvorený dokument.

Záložka Texty dokumentu

Použitie údajov vyplnených na tejto karte uľahčuje následné vyplňovanie dokladov pri ich vystavovaní.

Opis dokumentu

Takto vyplnený text sa prenesie do vydaných citácií tohto typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a potom do tabuľky dokumentu.

Úvodný text

Takto vyplnený text sa prenesie do vydaných cenových ponúk tohto typu na karte "Úvod" v ľavom hornom paneli a potom do tlačovej zostavy vydanej cenovej ponuky nad položkami.

Záverečný text

Vyplnený text sa prenesie do vystavených ponúk tohto typu na karte "Záver" v ľavom hornom paneli a potom do výtlačku vystavenej ponuky nad položkami.

Text na odoslanie ...

Ak posielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.

Textová karta

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Podrobnejší opis typu vydanej ponuky.

Poznámka

Podrobnejšia poznámka k typu vydanej ponuky.

Záložka Správa

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte dátum účinnosti záznamu zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte dátum ukončenia platnosti záznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávka položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete vybrať spôsob usporiadania výberom:

- Podľa poradia - zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

- Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

- Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu

Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Tento primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového dokladu, ak je v nastaveniach firmy, na záložke Moduly, záložka Predaj pre príslušné doklady zvolená hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.

Did this answer your question?