Skip to main content
Banka a pokladničná kniha

Ako funguje banka a pokladničná kniha v systéme ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nesúhlasí stav vašej banky alebo pokladničnej knihy so stavom vo vašom účtovnom alebo papierovom výpise? Chcete vedieť, ako tieto dva výstupy fungujú? Ukážeme vám, ako sa vyhnúť problémom

Banka a pokladničná kniha sú štandardnou súčasťou systému ABRA Flexi. Je to jeden zo spôsobov, ako získať zostatky v banke alebo v peňažnom denníku na porovnanie s účtovným alebo papierovým výpisom.

Keď podnik vedie daňovú evidenciu, účtovníctvo funguje inak ako podvojné účtovníctvo. V sprievodcovi môžete zadať niekoľko parametrov. Bankový účet alebo pokladňa a od akého dátumu vystavenia (ďalej len dátum od) a do akého dátumu vystavenia chcete účtovnú knihu zobraziť (ďalej len dátum do).

Daňové záznamy alebo nevyplnený bankový účet/pokladňa

Ak spoločnosť vedie daňovú evidenciu, obe účtovné knihy sa správajú rovnako. Rovnako sa správa aj podvojné účtovníctvo, ak nie je vyplnené pole bankový účet (v prípade bankového účtu) alebo pokladničný účet (v prípade pokladničného účtu). Oba tieto účty sú vždy umiestnené v príslušnom zázname na karte Účtovníctvo.

Ako ABRA Flexi vypočíta začiatok pre bankovú knihu?

Začiatok bankového denníka v daňovej evidencii sa vypočíta tak, že ABRA Flexi pripočíta všetky nezaúčtované príjmy v banke, ktoré majú dátum vystavenia nižší ako zvolený dátum a sú priradené k zvolenému bankovému účtu.

Od tohto čísla odpočítajte všetky nezaúčtované výdavkové doklady z banky, ktoré majú dátum vystavenia nižší ako vybrané dátum od a sú spojené s vybraným bankovým účtom.

Výsledné číslo sa potom použije ako počiatočný zostatok. Potom sa k nemu pripočítajú nezaúčtované príjmy vo vykazovanom období (medzi dátum od a dátum do), ktoré sa viažu k vybranému bankovému účtu.

Ako ABRA Flexi vypočíta začiatok pokladničnej knihy?

V systéme ABRA Flexi existujú dva počiatky pokladničnej knihy. Jeden pre hotovostnú formu platby a druhý pre formu platby kartou.

Obidva sa získavajú podobným spôsobom ako pôvod v bankovej knihe, ale je tu aj filter pre formu platby. Ak je forma platby na doklade nastavená na možnosť Karta, doklad sa zaradí na začiatok pre kreditné karty. Ak je na doklade nastavená iná forma platby alebo je toto pole prázdne, doklad sa zaradí na začiatok pre hotovosť.

Tieto čísla sa používajú ako počiatočné zostatky. K nim sa potom pridajú nezaúčtované príjmy, ktoré sú spojené s vybranou pokladňou a spadajú do vybraného obdobia, rovnako ako v prípade bankovej knihy.

Podvojné účtovníctvo s vyplneným analytickým účtom na bankovom účte/pokladničnej knihe

Ak je na bankovom účte vybraný bankový účet alebo pokladničný účet, výpočty začnú fungovať inak. V tomto prípade ABRA Flexi zohľadňuje aj počiatočný stav z účtovného systému. Je to však jediný prípad, keď má banka alebo pokladničná kniha niečo spoločné s účtovníctvom.

Ako Flexi zohľadňuje začiatok z účtovnej evidencie?

Bankový účet sa načíta z bankového účtu alebo pokladničný účet sa načíta z pokladnice. Ide o analytický účet z účtovnej osnovy (banka 221xxx alebo pokladňa 211xxx). Mena sa načíta aj z banky alebo pokladnice (ak nie je vyplnená, použije sa domáca mena z nastavení spoločnosti).

V ďalšom kroku sa ABRA Flexi pokúsi nájsť prvé predchádzajúce neukončené účtovné obdobie pre dátum od. Ak sa takéto účtovné obdobie nenájde, použije sa účtovné obdobie, do ktorého spadá dátum od.

Takže teraz ABRA Flexi našla analytický účet, menu a účtovné obdobie a môže načítať začiatok (z účtovného systému). Začiatok do začiatku účtovného obdobia je potom MD - začiatok Dal. Pre pokladňu sa toto číslo používa ako začiatok pre hotovosť. Začiatok pre platby kartou je 0.

Týmto spôsobom získame začiatok účtovného obdobia. ABRA Flexi k tomuto číslu pripočíta všetky nezaúčtované príjmy spadajúce do obdobia medzi začiatkom účtovného obdobia a dátum od. Všetky nezaúčtované výdavkové doklady, ktoré sú z rovnakého časového rozsahu, sa odpočítajú.

ABRA Flexi tak získa počiatočný zostatok pre bankovú knihu.

Pri sčítaní a odčítaní príjmov sa opäť zohľadňuje forma platby, podobne ako v prípade daňovej evidencie.

Problémy, ktoré sa vyskytujú

V daňovej evidencii zvyčajne nie sú žiadne problémy s bankovou/peňažnou knihou. Na druhej strane, v podvojnom účtovníctve sa niekedy môže stať, že čísla nesúhlasia s účtovným alebo papierovým výkazom. Tento rozpor má niekoľko možných vysvetlení:

 1. Bankovú alebo pokladničnú knihu porušujú aj jednorazové prevody peňazí z jedného bankového účtu alebo pokladnice na iný. V ABRA Flexi síce môžete zadať doklad, ktorý má na strane MD účet 221001 a na strane Dal účet 221002, ale tento doklad bude zahrnutý do bankového denníka len pre bankový účet, ktorý je nastavený v hlavičke tohto dokladu. Upozornenie - tento bankový účet nemusí mať priradený ani jeden analytický účet!
  Riešenie? Prevody peňazí sa vykonávajú prostredníctvom účtu Money in Transit → sú potrebné dva doklady.

 2. Ve väčšine prípadov sa iné doklady ako tie, ktoré sú v banke (pre bankovú knihu) alebo v pokladničnej knihe (pre pokladničnú knihu), neberú do úvahy. Veľmi často sa pri analýze zistí chyba používateľa, ktorý zaúčtoval doklad v internej evidencii dokladov na analytický účet z peňažného denníka alebo bankového účtu. Tie sa však v bankovej/pokladničnej knihe prejavia len vtedy, ak majú dátum zaúčtovania pred prvým predchádzajúcim neukončeným účtovným obdobím.
  Riešením tohto problému je vykonať všetky opravy priamo v bankovej alebo pokladničnej knihe, nie v interných dokladoch.

 3. Ďalším dôvodom, prečo sa pôvod niekedy nezhoduje, je používanie toho istého analytického účtu na dvoch rôznych bankových účtoch alebo pokladniach. Pri výpočte pôvodu sa potom pôvod z účtovného systému pripočíta k obom bankovým účtom alebo pokladniam.
  Riešením tohto problému je používanie samostatných analytických účtov na všetkých bankových účtoch alebo pokladniach.

 4. Ak sa originály nezhodujú, pravdepodobne sa nebudú zhodovať ani zostatky.
  Riešením je skontrolovať a prípadne vyriešiť všetky predchádzajúce problémy.

Did this answer your question?