Účtovné výstupy sa nemusia generovať len prostredníctvom desktopovej aplikácie alebo webového rozhrania. Rovnako ako ostatné údaje ich môžete získať pomocou rozhrania REST API systému ABRA Flexi.

Všetky nové účtovné výstupy s možnosťou generovania cez REST API nájdete v dokumentácii.

Súhrnná správa o DPH

Adresa

/c/company/summary-reporting-dph.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

Dva parametre obdobia sú vždy povinné (buď rok a štvrťrok, alebo rok a mesiac).

 • rok - rok podania výkazu (napr. 2018)

 • štvrťročne - pre štvrťročné podávanie (hodnoty 1 až 4)

 • mesic - pre mesačné podania (hodnoty 1 až 12)

 • statId - stav pre spracovanie vrátenia (id objektu zo záznamu /stat), predvolene je nastavený stav legislatívy z nastavení firmy

Príklady

GET/c/firma/souhrnne-vyhlasenie-dph.pdf?rok=2018&mesic=2&statId=38

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Účtovná analýza zmluvy

Adresa

/c/company/contract-analysis.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

Vyžadujú sa len parametre obdobia(uctovaniOd a uctovaniDo).

 • report-name - predvolené je analyzeOrders, ak nie je zadaný žiadny parameter

 • uctovaniOd - dátum začiatku účtovania vo formáte "rrrr-MM-dd" (napr. 2017-01-01)

 • uctovaniDo - dátum ukončenia účtovania vo formáte "rrrr-MM-dd" (napr. 2017-12-31)

 • centreId - id objektu z registra /centre (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. centreId=1&centreId=2)

 • zakazkaId - identifikátor objektu z registra /objednávky (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. zakazkaId=4&zakazkaId=6)

 • cinnostId - id objektu z registra /cinnost (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. cinnostId=1&cinnostId=2)

Príklady

GET/c/firma/analyza-zakazky.pdf?uctovaniOd=2017-01-01&uctovaniDo=2017-12-31&zakazkaId=4&zakazkaId=6

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Neuhradené/nesplatené pohľadávky/záväzky

Adresa

/c/company/overdue.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

Ak sú zadané parametre v rozsahu1-6, každá hodnota musí byť rovnaká alebo väčšia ako predchádzajúca hodnota. Parameter datePayment je povinný.

 • report-name - predvolené nastavenie je afterAccounts payable, ak nie je zadaný žiadny parameter

 • dateCalculated - dátum výpočtu správy vo formáte "rrrr-MM-dd" (napr. 2018-09-01)

 • module - kódy účtovných modulov (FAP, FAV, PHL, ZAV), možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. module=FAV&module=PHL

 • range1 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolené 30)

 • range2 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolene 60)

 • range3 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolene 90)

 • range4 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolené 180)

 • range5 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolené 360)

 • range6 - rozsah splatnosti v dňoch (predvolené 720)

Príklady

GET/c/company/after-payments.pdf?report-name=After-PaymentsAccordingToDocument&DateOfCalculation=2018-09-01&Range1=0&module=FAP&module=PHL

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Prehľad nákladov a výnosov

Adresa

/c/company/statement-of-return-on-taxes.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

 • názov správy

 • ucetniObdobi - kód účtovného obdobia (napr. 2018), predvolené je aktuálne účtovné obdobie

 • filterUcty - kódy účtov alebo ich predpona alebo rozsah oddelené čiarkou (napr. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • taxaccounts - ak nie je uvedené, sú zahrnuté daňové aj nedaňové účty

 • centreId - id objektu zo záznamov /centre (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. centreId=1&centreId=2)

 • cinnostId - id objektu zo záznamov /cinnost (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • currency - kód meny (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. currency=code:CZK&currency=code:EUR)

Príklady

GET/c/company/report-after-uctech.pdf?report-name=report-afterUctechStavy&ucetniObdobi=2018&currency=code:CZK&danaUcty=true

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Inventarizácia majetku a záväzkov

Adresa

/c/company/balance-sheet-after-uctech.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

 • názov správy

 • ucetniObdobi - kód účtovného obdobia (napr. 2018), predvolené je aktuálne účtovné obdobie

 • filterUcty - kódy účtov alebo ich predpona alebo rozsah oddelené čiarkou (napr. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • centreId - identifikátor objektu z registra /centre (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. centreId=1&centreId=2)

 • cinnostId - id objektu z registra /cinnost (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • currency - kód meny (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. currency=code:CZK&currency=code:EUR)

Príklady

GET/c/company/balance-sheet-after-uctech.pdf?report-name=balance-sheetPoUctechTurns&currency=code:CZK&filterUcty=2,32,022001&ucet=code:082001&centerId=1

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Správa o riadení

Adresa

/c/company/economic-statement.pdf

spoločnosť - nahradiť identifikátorom spoločnosti

Parametre

 • report-name - hodnota reportHandling (povinné)

 • ucetniObdobi - kód účtovného obdobia (napr. 2018), predvolené je aktuálne účtovné obdobie

 • filterUcty - kódy účtov alebo ich predpona alebo rozsah oddelené čiarkou (napr. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • mesicYear - mesiac a rok vo formáte "mesiac.rok" (hodnoty mesiaca 1-12, rok zodpovedajúci účtovnému obdobiu) - napr. 4.2018 (parameter je povinný)

 • centreId - id objektu z registra /centre (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. centreId=1&centreId=2)

 • cinnostId - id objektu z registra /cinnost (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • currency - kód meny (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. currency=code:CZK&currency=code:EUR)

Príklady

GET/c/company/statement-of-goods.pdf?report-name=statement-of-goods&ucetniObdobi=2018&mesicYear=4.2018&currency=code:CZK

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Súvaha a výkaz ziskov a strát v XML

Adresa

/c/company/balance-sheet-statement.xml

Parametre (povinné):

 • typ

 • rozsah

 • typ (účtovné jednotky)

Príklady

Chyba pri nevypočítaní správy

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/rozvaha-vykaz.xml?druh=B&rozsah=P&typ=M

400 Bad Request

<?xml version="1.0"?> <success>false</success>

<?xml version="1.0"?> <message>Aby bolo mo&#x17E;n&#xE9; vygenerova&#x165; S&#xFA;vahu a V&#xFD;kaz ziskov a str&#xE1;t v XML, je potrebn&#xE9; vypo&#x10D;&#xED;ta&#x165; v&#xFD;kazy S&#xFA;vaha v plnom rozsahu od roku 2018 a V&#xFD;kaz ziskov a str&#xE1;t - druhov&#xE9; &#x10D;lenenie od roku 2016.</message>

<?xml version="1.0"?>

Správna žiadosť

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/balance-sheet.xml?kind=B&range=P&type=M

200 OK

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?> <VetaD c_nace="582000" c_ufo_cil="451" dapdpp_form="B" document="DP8" k_uladis="DPP" cat_uj="M" type_dapdpp="A" type_popldpp="1" type_zo="A" uv_vyhl="500" zdobd_do="30.06.2019" zdobd_from="01.07.2018"/>

<?xml version="1.0"?> <VetaP c_orientation="7b" c_pop="1422" c_pracufo="2005" c_telef="371124340" dic="28019920" naz_obce="Praha 15" opr_jmeno="Stanislav" opr_postaveni="Jednatel" opr_prijnami="Kurinec" psc="15500" street="Jeremi&#xE1;&#x161;ova 1422/7b" zkrobchjm="ABRA Flexi s.r.o."/>

<?xml version="1.0"?> <VetaO/>

<?xml version="1.0"?> <VetaUA c_radku="1" kc_brutto="0" kc_correction="0" kc_netto="0" kc_netto_min="0"/>

<?xml version="1.0"?> <VetaUA c_radku="2" kc_brutto="0" kc_correction="0" kc_netto="0" kc_netto_min="0"/>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?> <VetaUB c_radku="1" kc_min="13817245.31" kc_sled="3788007.63"/>

<?xml version="1.0"?> <VetaUB c_radku="2" kc_min="0" kc_sled="0"/>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?> <VetaUD c_radku="65" kc_min="0" kc_sled="0"/>

<?xml version="1.0"?> <VetaUD c_radku="66" kc_min="0" kc_sled="0"/>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

Výkaz ziskov a strát

Adresa

/c/company/statement.pdf

Parametre

názov správy

 • result$$SUM - Výkaz ziskov a strát v zjednodušenom rozsahu

 • Výkaz ziskov a strát$$NES - Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu

Príklady

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=vysledovka$$SUM

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=vysledovka$$NES

Ak je 200 OK, vygeneruje sa príslušný súbor PDF.

Prehľad peňažných tokov

Adresa

/c/company/statement.pdf

Parametre

názov správy

 • cashFlow$$NES - Prehľad peňažných tokov

 • cashFlow$$MIN_OBDOBI - Prehľad peňažných tokov (vrátane historických údajov)

Príklady

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=cashFlow$$NES

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=cashFlow$$MIN_PERIOD

Ak je 200 OK, vygeneruje sa príslušný súbor PDF.

Súvaha

Adresa

/c/company/statement.pdf

Parametre

názov správy

 • balance sheet$$SUM_BALANCE SHEET - Základná súvaha

 • balance sheet$$SUM - Zjednodušená súvaha

 • bilancia$$NES - Bilancia v plnom rozsahu

Príklady

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=rozvaha$$SUM_ZAKL

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=rozvaha$$SUM

Ak je 200 OK, vygeneruje sa príslušný súbor PDF.

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=rozvaha$$NES

Ak je 200 OK, vygeneruje sa príslušný súbor PDF.

Obratová súvaha

Adresa

/c/company/turnover-balance-sheet.pdf

Parametre

Ak nie je zadaná, predvoleným nastavením je Obratová súvaha (na výšku) za bežné účtovné obdobie.

 • názov správy

 • ucetniObdobi - kód účtovného obdobia v tvare s kódom: (napr. kód:2019)

 • endingMesicYear - len obraty do zadaného mesiaca vo formáte MM/rrr "mesiac/rok" (napr. 06/2019 pre obraty do júna 2019)

 • počet mesiacov obratu

 • strediskoId - id objektu z registra /stredisko (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. strediskoId=1&strediskoId=2)

 • currency - kód meny v tvare s kódom: (možno použiť viac týchto parametrov - napr. currency=code:CZK&currency=code:EUR)

 • filterUcty - kódy účtov alebo ich predpona alebo rozsah oddelené čiarkou (napr. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (možno použiť viac ako jeden z týchto parametrov - napr. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

Príklady

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/obratova-predvaha.pdf?report-name=Predvaha&ucetniObdobi=code:2020&koncovyMesicRok=06/2020&pocetMesicu=12&strediskoId=1&mena=code:USD&filtrUcty=3&ucet=code:211001&ucet=code:112001

V prípade odpovede 200 OK sa vygeneruje príslušný súbor PDF.

Did this answer your question?