Filtrovanie používateľov v záznamoch

Filter používateľov v záhlaví záznamu zobrazuje ďalšieho používateľa v zodpovednej osobe

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Podľa priloženého obrázku filtrujeme používateľa "Tomáš Těžký", ale zodpovedná osoba je na dokladoch Business Trader a Tomáš Těžký.

Tento filter nie je určený pre pole zodpovednej osoby.

Ide o filter používateľa, ktorý vytvoril dokument v systéme, čo môže byť často iná osoba ako zamýšľaná zodpovedná osoba, ktorá je za dokument zodpovedná, napríklad business. Ak chcete zobraziť stĺpec používateľa, stačí ho pridať pomocou nástroja Výber stĺpca.

Dokumenty na obrázku vytvoril používateľ Tomas Tezky, preto sú zobrazené vo filtri. Takže doklady sú nastavené na používateľa = Tomáš Těžký, zodpovedná osoba = Obchodník a Tomáš Těžký.

Poznámka: Pri kopírovaní dokumentov sa kopíruje väčšina polí vrátane zodpovednej osoby.

Did this answer your question?