Sazby DPH

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

"Sazby DPH" je klasický číselník, který je v okamžiku instalace naplněn. Eviduje všechny sazby DPH podle legislativy státu, který jste si vybrali při zakládání firmy. Jsou zde uvedeny i ty sazby, jejichž platnost byla ukončena. Sazby DPH se mohou postupem času měnit a proto je každá položka doplněna o interval od–do, která udává rozsah platnosti sazby.

Seznam můžete spustit v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Sazby DPH".
Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Záložka "Základní"

V této záložce jsou všechny údaje, které jsou důležité pro evidenci sazeb DPH. Jejich vyplnění v levé části je povinné.

  • Stát: Stát, pro který je daná sazba DPH platná. Tento údaj se přenáší z pole "Stát firmy", který jste si vybrali při zakládání firmy. Podle tohoto pole se vybírá legislativa pro nastavení všech sazeb DPH. V již nastavených sazbách toto pole nelze měnit. Pro novou sazbu je automaticky tento stát nastaven.

  • Sazba DPH: Typ sazby DPH (osvobozeno, snížená, základní).Při práci v ABRA Flexi stejně jako v naší legislativě se používá sazba snížená, základní a osvobozeno. Zde pomocí tlačítka

si musíte z těchto 3 možností vybrat.

  • DPH: [%]Hodnota sazby DPH. Uvádějte pouze číselný údaj.

  • Platí od data: Zde je uvedeno datum, od kdy platí (platila) uvedená sazba DPH. Pokud přidáváte novou sazbu, vyplňte ji pomocí tlačítka

nebo ručně. Pokud přidáte novou sazbu DPH, vyplníte datum platnosti od .., sazbu uložíte, program automaticky ukončí platnost stávajícího záznamu shodné sazby DPH se zachováním návaznosti v čase.

Např. uložíte nový formulář sazby DPH, kde uvedete, že snížená sazba 15 % platí od 1.12.2013. Okamžikem uložení se u stávající poslední platné snížené sazby 15 % automaticky vyplní datum 30.11.2013 do pole "Platí do data". Tím se k tomuto dni ukončí možnost vystavovat doklady s DUZP po 1.12.2013 a se sazbou 15 %.

Pokud omylem zadáte datum, který je nižší než datum aktuální, budete dotázání, zda si to skutečně přejete.

Pokud odpovíte ANO, musíte ručně opravit všechny doklady, kde došlo k této změně sazby DPH.

  • Ukončení platnosti sazby DPH: Pokud pomocí tlačítka

otevřete formulář platné sazby DPH a zaškrtnete toto pole

získáte možnost vstupu do pole "Platí do data".

  • Platí do data: Zde je uvedeno datum, do kdy platí (platila) uvedená sazba DPH. Není-li zde datum vyplněný, znamená to, že sazba platí stále. Pokud platnost sazby byla již ukončena, nelze tento datum změnit. Pokud ve formuláři platné sazby označíte

Ukončení platnosti sazby DPH, umožníte ruční vyplnění tohoto pole pomocí tlačítka

nebo ručně. Při uložení nového formuláře s novou platnou sazbou DPH, se toto pole vyplní automaticky v návaznosti na pole "Platí od data" nové sazby DPH.

Může nastat případ, že účetním obdobím je hospodářský rok, který se nekryje s rokem kalendářním. Pak v jednom účetním období mohou být platné např. dvě různé sazby DPH. To, která sazba DPH je platná při zpracování daného účetního dokladu, je řízeno datem zdanitelného plnění dokladu.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

  • Popis: Můžete uvést bližší popis.

  • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?