Řádky přiznání DPH

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Tento seznam je vyplněn v okamžiku instalace. Uživatel jej nemůže doplňovat, ani mazat, pouze si může doplnit v záložce "Texty" své popisy a poznámky. Je připraven tak, aby odpovídal členění požadovanému zákonnou úpravou. V případě změny Zákona o dani z přidané hodnoty bude tento seznam upraven a zaktualizován v rámci aktualizace licence. Využívají ho plátci DPH při vystavování všech účetních dokladů v záložce "Účtování a řádek DPH" v poli "Řádky DPH". Dle údajů v tomto seznamu se hodnoty z dokladů přenášejí do řádků formuláře Přiznání k DPH.

Seznam můžete spustit v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Řádky přiznání DPH".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka "Nový" otevřete formulář vybrané položky.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Zkratka

Pole "Zkratka" může obsahovat až 20 znaků. Jsou zde uvedeny údaje, které vyplňujete v účetních dokladech v záložce "Účtování a řádek DPH" v poli "Řádky DPH" a které se přenášejí do řádků ve formuláři Přiznání k DPH:

 • např. 9 (10, 20, …) – přenáší se do řádku č. 9 (10, 20, …) formuláře.

 • např. 01-02 (03-04, 40-41, …) – přenáší se do řádků č. 01 nebo 02 (03 nebo 04, 40 nebo 41, …) formuláře v závislosti na zvolené sazbě DPH (základní, snížená).

 • např. 20 PM – přenáší se do řádku 20 formuláře. Zkratka "PM" = převod majetku. Toto je rozlišení pro Intrastat.

 • např. 30 P – přenáší se pouze DPH – do řádku 30 – sloupec "Pořízení zboží".

 • např. 30 D – přenáší se pouze DPH – do řádku 30 – sloupec "Dodání zboží".

 • např. 46 KR (48 KR) – přenáší se do řádku 46 (48), DPH do sloupce "Krácený odpočet".

 • např. 20PM,51SN – přenáší se do řádku 20 formuláře (zkratka "PM" = převod majetku-rozlišení je pro Intrastat) a současně do řádku 51 – sloupec "S nárokem na odpočet".

 • např. 30D,51SN – přenáší se do řádku 30 – sloupec "Dodání zboží" (pouze DPH) a současně do řádku 51 – sloupec "S nárokem na odpočet".

 • např. 40-41 KR (42-43 KR, 44-45 KR, ….) – přenáší se do řádků č. 40 nebo 41 (42 nebo 43, 44 nebo 45, …) v závislosti na zvolené sazbě DPH, DPH do sloupce "Krácený odpočet".

 • např. 09,44 (10,44) – přenáší se do řádku 09 (10) a současně do řádku 44, DPH do sloupce "V plné výši".

 • např. 09,44 KR (10,44 KR) – přenáší se do řádku 09 (10) a současně do řádku 44, DPH do sloupce "Krácený odpočet".

 • např. 20,51 SN (21,51 SN) – přenáší se do řádku 20 (21) a současně do řádku 51 – sloupec "S nárokem na odpočet".

 • např. 50,51 BN – přenáší se do řádku 50 a současně do řádku 51 – sloupec "Bez nároku na odpočet".

 • např. 9,44,48 (10,44,48) – přenáší se do řádku 09 (10) a současně do řádku 44 a do řádku 48, DPH do sloupce "V plné výši".

 • např. 9,44,48 KR (10,44,48 KR) – přenáší se do řádku 09 (10) a současně do řádku 44 a do řádku 48 do sloupce "Krácený odpočet".

 • např. 40-41,48 (42-43,48) – přenáší se do řádků č. 40 nebo 41 (42 nebo 43) v závislosti na zvolené sazbě DPH a současně do řádku 48, DPH do sloupce "V plné výši".

 • např. 40-41,48 KR (42-43,48 KR) – přenáší se do řádků č. 40 nebo 41 (42 nebo 43) v závislosti na zvolené sazbě DPH a současně do řádku 48, DPH do sloupce "Krácený odpočet".

 • např. 01-02,51 SN – přenáší se do řádků č. 01 nebo 02 v závislosti na zvolené sazbě DPH a současně do řádku 51 – sloupec "S nárokem na odpočet".

 • např. 03-04,44-45 (05-06,44-45; 11-12,44-45; …) – přenáší se do řádků č. 03 nebo 04 (05 nebo 06, 11 nebo 12, …) v závislosti na zvolené sazbě DPH a současně do řádku 44 nebo 45 v závislosti na zvolené sazbě DPH, DPH do sloupce "V plné výši".

 • např. 03-04,44-45 KR (05-06,44-45 KR; 07-08,44-45 KR) – přenáší se do řádků č. 03 nebo 04 (05 nebo 06, 07 nebo 08, …) v závislosti na zvolené sazbě DPH a současně do řádku 44 nebo 45 v závislosti na zvolené sazbě DPH, DPH do sloupce "Krácený odpočet".

 • např. 03-04,44-45,48 (07-08,44-45,48) – přenáší se do řádků č. 03 nebo 04 (07 nebo 08) v závislosti na zvolené sazbě DPH a současně do řádku 44 nebo 45 v závislosti na zvolené sazbě DPH a do řádku 48, DPH do sloupce "V plné výši".

 • např. 03-04,44-45,48 KR (07-08,44-45,48 KR) – přenáší se do řádků č. 03 nebo 04 (07 nebo 08) v závislosti na zvolené sazbě DPH a současně do řádku 44 nebo 45 v závislosti na zvolené sazbě DPH a do řádku 48, DPH do sloupce "Krácený odpočet".

Pokud účetní doklad obsahuje položky, které nemají vliv na DPH, nejsou zahrnuty ve formuláři Přiznání k DPH, je v tomto poli:

 • 000P – pro přijaté zdanitelné plnění

 • 0004 – pro uskutečněné zdanitelné plnění

__________________________________________________________________

Název

Pole "Název" může obsahovat až 255 znaků. Je to vlastně bližší popis zkratky pro snadnější použití uživatelem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka pole pro název v cizích jazycích zavřete.

__________________________________________________________________

Záložka "Základní informace"

Typ plnění

 • Přijatá = přijaté zdanitelné plnění

 • Uskutečněná = uskutečněné zdanitelné plnění

 • Obojí RCH (Reverse charge) – tento typ se používá pro nákup od plátců DPH ze států Evropské unie a pro nákup z ostatních zahraničních států, kdy povinnost přiznat daň je současně krácena nárokem na odpočet. Tím dojde k vykrácení DPH.

Vzhledem k tomu, že dodávky zboží mezi plátci DPH v rámci EU jsou považovány za osvobozené zdanitelné plnění s nárokem na odpočet DPH, pořizovatel zboží (tuzemský plátce DPH) bude nakupovat zboží za cenu bez daně. Zároveň má ale příjemce/plátce povinnost přiznat daň z této dodávky a ve většině případů má současně nárok na odpočet, čímž je celá operace z hlediska odvodu daně neutrální (uplatňuje přitom tuzemské sazby podle zákona o DPH). V případě nákupu služeb z členského státu v některých taxativně vymezených případech přechází povinnost přiznat daň na příjemce služby (standardně přiznává daň poskytovatel služby ve své zemi). I v tomto případě je možné využít mechanismu Reverse charge.

Typ obchodu

 • Tuzemsko = v rámci našeho státu

 • EU plátce DPH = v rámci států Evropské unie, pokud jsou plátci DPH

 • Mimo EU = v rámci států mimo Evropskou unii

 • Pokud je doklad bez vlivu na DPH, je toto pole nevyplněno.

Kód plnění: Tento údaj se využívá pro souhrnné hlášení, které povinně musí vystavit prodejce při vývozu do zahraničí. Je vyplněn, pokud pole "Typ obchodu" má vyplněno "EU plátce DPH" nebo "Mimo EU". V ostatních případech je toto pole nevyplněno.

 • Dodání zboží

 • Dodání služby

 • Obchodní majetek

 • Dopravní prostředek

 • Třístranný obchod

 • Osvobozeno

 • Přenesená daňová povinnost

 • Přenesená daňová povinnost – volba uživatele

 • Ostatní

 • Nespecifikováno

 • Zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)

Tento kód plnění lze nastavit v jednotlivých předpisech zaúčtování.

Stát: Toto pole je předvyplněno zkratkou "CZ" = Česká republika

Je DPH

 • = Ano, znamená, že takto označené údaje se zahrnují do Přiznání k DPH.

 • = Ne, znamená, že takto označené údaje se nezahrnují do Přiznání k DPH. Takové označení je u dokladů, které nemají vliv na DPH.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

 • Popis: Můžete uvést bližší popis.

 • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Tuto záložku je možno vyplnit pouze u položek, které si sami přidáváte.

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

 • Platí od: Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

 • Platí do: Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?