V tomto článku si ukážeme, jak postupovat v případě, kdy zaměstnanec nastoupí v průběhu roku, jak počítá dovolenou Flexi a jak případně nárok na dovolenou uživatelsky upravit.

Trocha teorie

V případě, že pracovní poměr u zaměstnavatele netrvá alespoň 52 týdnů, pak zaměstnanci nepřísluší dovolená za celý kalendářní rok. Pokud pracovní poměr zaměstnance u jednoho zaměstnavatele trvá alespoň po dobu 4 týdnů a u téhož zaměstnavatele odpracoval alespoň 4násobek své týdenní pracovní doby, pak zaměstnanci vzniká právo na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.

Délka poměrné části dovolené se vypočítá tak, že za každou odpracovanou stanovenou nebo kratší týdenní pracovní dobu zaměstnanci přísluší 1/52 této stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené.

Délka dovolené se vždy zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.

Praktický příklad výpočtu dovolené při nástupu v průběhu měsíce

Zaměstnanci vznikl hlavní pracovní poměr 11. listopadu 2021 a trval i k 31. prosinci 2021. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnance je 40 hodin a výměra dovolené činí 5 týdnů. Celkem zaměstnanec k 31. 12. 2021 odpracoval 624 hodin.

Zaměstnanci odpracováním alespoň 4 týdnů a 4násobku své týdenní pracovní doby vznikl nárok na poměrnou část dovolené.

Výpočet poměrné části dovolené postupem podle § 213 odst. 4 ZP:

1. Stanoví se počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby: 624 / 40 = 15 (+ 24 hodin, ke kterým se však nepřihlíží).

2. Určí se 1/52 týdenní pracovní doby: 40 / 52 = 0,769 a vynásobí se výměrou dovolené: 0,769 × 5 týdnů = 3,845.

Pozn.: Zákonem výslovně neupravený, ale zřejmě jednodušší, postup výpočtu lze aplikovat tak, že počítáme s fiktivním použitím délky dovolené za celý kalendářní rok – tedy 200 hodin (40hodinová týdenní pracovní doba × 5 týdnů), které vydělíme 52 týdny, a dojdeme k výsledku 3,846. Odchylka mezivýpočtu 0,001 je zcela minimální a výsledná délka dovolené po zaokrouhlení nahoru zůstává stejná.

3. Dovolená odpovídající 1/52 týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené (bod 2.) se vynásobí počtem odpracovaných celých násobků týdenní pracovní doby (bod 1.): 3,845 × 15 = 57,675 hodin.

Po zaokrouhlení má zaměstnanec k 30. 4. 2021 nárok na poměrnou část dovolené v délce 58 hodin.

Jak na to v ABRA Flexi?

Program počítá nárok na dovolenou poměrem, ale v případě nástupu v průběhu měsíce je nutné nárok upravit podle výše uvedeného výpočtu.

Úpravu nároku na dovolenou lze jednoduše zadat v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd, kde rozkliknete přes tlačítko Změnit konkrétního zaměstnance, čímž se dostanete do detailu:

Nárok na dovolenou poté opravíme na záložce Fond pracovní doby, kde klikneme na tlačítko Nový a vybereme složku Dovolená oprava:

Následně do kolonky Hodiny vyplníme rozdíl oproti nároku na dovolenou, kterou vypočítalo Flexi (pokud bychom potřebovali nárok pokrátit, pokrátíme ho s mínusem)

Našli jste odpověď?