Skip to main content
Generovanie PDF s elektronickým podpisom

Môžete generovať PDF s elektronickým podpisom cez API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Certifikát musí byť nahraný cez grafické rozhranie pre používateľa API (t. j. najprv ho zmeňte na typ používateľa Normal, nahrajte certifikát a potom ho zmeňte späť na používateľa API).

Musia byť splnené tieto podmienky:

  1. Daný používateľ API má iba 1 osobný certifikát.

  2. Požiadavka na export do PDF musí obsahovať parameter dopytu "report-sign=true". Ak je tento parameter zadaný, výstup do PDF bude podpísaný alebo API odpovie chybou.

Ukážka adresy URL:

demo.flexibee.eu/c/demo/invoice-issued/1.pdf?report-sign=true

Did this answer your question?