Skip to main content
EET automaticky cez REST API

Ako automaticky odosielať EET cez API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Podniky už štandardne používajú automatizované elektronické spracovanie objednávok. Najmä e-shopy automaticky vystavujú faktúry, posielajú zákazníkom informačné správy atď. Zmení sa niečo zavedením elektronickej evidencie tržieb (EET)?

Budú môcť obchodníci naďalej používať účtovné systémy na robotické spracovanie príkazov? Používatelia systému ABRA Flexi môžu zostať pokojní aj po 1. decembri 2016, keď sa začala prvá vlna EET. Rozhranie REST API systému ABRA Flexi (od verzie 2016.4) umožňuje evidenciu predaja bez akéhokoľvek manuálneho zásahu používateľa systému.


Začínate s EET? Pozrite si videonávod Ako odoslať dokumenty do EET.


Nastavenie

Ak chcete používať EET v systéme ABRA Flexi, musíte vykonať niekoľko nastavení:

 1. Do registra certifikátov nahrajte platné potvrdenie získané od Finančnej správy Českej republiky.

 2. V sprievodcovi vyberte možnosť, že ide o certifikát EET, a vyplňte označenie prevádzkarne, ktorej sa týka.

 3. V nastaveniach spoločnosti (Automatické operácie - EET) vyberte režim komunikácie a ak máte len jednu prevádzkareň, vyplňte predvolené označenie prevádzkarne a limit odozvy. Zostávajúce údaje je možné predvyplniť na typoch dokumentov.

Dokumenty

ABRA Flexi umožňuje odosielať vystavené faktúry, pokladničné doklady a pokladničné doklady do EET. Pre všetky tieto záznamy boli pridané nové polia. Je na vás, či potrebné údaje predvyplníte v type dokumentu, alebo ich vyplníte pri importe jednotlivých dokumentov.

Zoznam polí pridaných pre EET

eetTypK - pole určuje, či dokument spadá alebo nespadá pod EET a prípadne v akom režime: normálnom alebo zjednodušenom. Je možné do nej písať a ak sa má dokument odoslať, je potrebné vybrať jednu z možností eetTyp.yesNo alebo eetTyp.yesSimplified.

eetPlant - pole obsahuje označenie závodu, v ktorom bol doklad vystavený. Označenie prevádzkarne musí byť celé číslo. Podľa tohto poľa sa vyhľadáva aj certifikát na podpísanie správy.

eetPokladniZarizeni - pole obsahuje jedinečný identifikátor pokladnice, v ktorej bol doklad vystavený. Toto je textové pole s 20 znakmi.

eetDatCasTrzby - zaznamenáva dátum a čas zaevidovanej tržby.

eetPkp - pole obsahujúce podpisový kód pokladníka (PKP). Ak chcete, aby sa dokument odoslal prostredníctvom systému ABRA Flexi, toto pole nevypĺňajte. Pri prvom pokuse o odoslanie doň systém zapíše vygenerovaný PKP. Ak toto pole vyplníte, ABRA Flexi bude predpokladať, že prvý pokus o odoslanie už bol vykonaný v inom systéme.

eetBkp - pole obsahuje bezpečnostný kód platiteľa (BKP). Pole je určené len na čítanie, pretože je to odtlačok SHA-1 hodnoty PKP.

eetFik - toto pole obsahuje daňový identifikačný kód (FIC), ktorý ABRA Flexi prijala za predaj. Ak sa má ABRA Flexi pokúsiť o akékoľvek zaúčtovanie, toto pole nevypĺňajte. Ak ho vyplníte, systém ABRA Flexi bude s dokumentom zaobchádzať, akoby už bol odoslaný.

eetStatK - v poli eetStatK sa zaznamenáva stav odoslania dokladu do EET. Toto pole je určené len na čítanie. Slúži na rýchle vyhľadávanie dokumentov, ktoré ešte neboli odoslané do EET.

Ukážka XML

Dokument EET vo formáte XML vyzerá takto:

<?xml version="1.0"?>

Ukážka JSON

Všetky polia je samozrejme možné vyplniť pomocou formátu JSON.

null

Poznámka: Ak ste správne nastavili hodnoty v typoch dokumentov, nemusíte tieto položky meniť.

Odoslanie dokumentu

Ako odoslať dokument do elektronickej evidencie tržieb? ABRA Flexi ponúka niekoľko spôsobov automatického odosielania.

Akcia send-eet

Prvou možnosťou je použiť action="send-eet". Touto akciou by sa v prvku nemali vykonať žiadne ďalšie zmeny. Akcia spustí odoslanie jedného konkrétneho dokumentu.


Ukážka XML bude teda vyzerať takto:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom>
 <pokladni-motion action="send-eet">
  <id>ext:EET-LABEL:1</id>
 </pokladni-motion>
</winstrom>

V jazyku JSON zapíšeme odoslanie:

{
  "winstrom": {
    "checkout-movement": {
      "@action": "send-eet",
      "id": "ext:EET-TICKET:1"
    }
  }
}

Automatické odosielanie dokumentov serverom

Ďalšou možnosťou je, aby systém vyhľadal a odoslal všetky neodoslané dokumenty zo záznamu. Na vykonanie tejto operácie je potrebná požiadavka PUT alebo POST na adresu URL končiacu na /automatically-send-unsent-eet.
https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb/automaticky-odeslat-neodeslane-eet
Automatické odosielanie je možné aj pre jednotlivé dokumenty. Okrem toho musí adresa URL obsahovať identifikátor záznamu, ktorý sa má odoslať, a akciu /automatic-send-eet (/{id}/automatic-send-eet). Tu musíte použiť požiadavku PUT.
https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb/14/automaticky-odeslat-eet
Ani jedna z operácií nečaká na výsledok. Serveru len oznámi, ktoré dokumenty má odoslať.

Ak sa čaká na odoslanie výsledku, môže sa použiť adresa URL obsahujúca identifikátor záznamu a končiaca na /send-eet.
https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb/14/odeslat-eet
Pre túto požiadavku sú opäť podporované metódy PUT aj POST.

Generovanie formulára PDF

Aj pri generovaní vybraných formulárov sa ABRA Flexi pokúsi odoslať dokument do EET.
Vybrané formuláre sú:

 • oba zjednodušené daňové doklady - k dispozícii vo všetkých podporovaných registroch,

 • faktúra - vo vystavených faktúrach a v predajnej pokladni,

 • pokladničný doklad - v pokladni,

 • doklad o predaji v hotovosti - v pokladni.

Stačí teda dokument správne vyplniť a potom požiadať o jeho PDF.
https://demo.flexibee.eu/c/demo/pokladni-pohyb/865.pdf?report-name=pokDoklad$$SUM

Odoslaný dokument nie je možné zmeniť

Na doklade odoslanom do EET nie je možné zmeniť niektoré polia. Ide o polia, ktoré by mohli ovplyvniť odoslané tržby. Suma, mena, novo pridané polia EET a niekoľko ďalších. Do odoslaného dokumentu nie je možné pridávať ani odstraňovať nové položky. V položkách sú tiež niektoré polia po odoslaní nemenné. Napríklad základ a DPH.

Odporúčame skontrolovať programy a uistiť sa, že robia len to, čo majú, a nemenia staré dokumenty!

Príklady v tomto článku sa týkajú zaznamenávania pohybu hotovosti. Pre ostatné dva záznamy (faktúry vydané a pokladňa predaja) je všetka funkčnosť rovnaká, len je potrebné nahradiť záznam o pohybe hotovosti.


Začínate s EET? Pozrite si videonávod Ako odoslať dokumenty do EET.

Did this answer your question?