Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (3/16)

Kontrola a doplnenie účtovej osnovy (pre vedenie P&L), pravidiel účtovania (pre DE)

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

I v novozaloženej "čistej" firme sú najčastejšie používané analytické účty už vytvorené v účtovníctve - Účtová osnova; používajú sa v už prednastavených typoch dokladov alebo pravidlách účtovania. Samozrejme, nie je nutné používať tieto účty, môžete si vytvoriť vlastné analytické účty (dvojmiestne alebo trojmiestne)

Kontrola existujúcich účtov. Pomocou možnosti Zmeniť môžete opraviť číslo účtu (analytika) alebo dokonca opraviť/doplniť názov účtu. Ak chcete vytvoriť nové konto, použite možnosť Nový. Softvér samozrejme kontroluje, či nie sú účty duplicitné.

Na doplnenie účtovnej osnovy môžete použiť aj import z programu Excel, ktorý nájdete pod ikonou importov. Pri importe sa vytvorí analytický účet, ale bez priameho prepojenia na štandardnú účtovnú osnovu (pozri Nástroje - Tabuľky - Štandardná účtovná osnova). Preto je potrebné importované účty zadať prostredníctvom možnosti Zmeniť a pridať prepojenie na syntetický účet.

Pamätajte, že štandardná účtovná osnova je povinná, pridať možno len syntetické účty s typom účtu Podsúvaha alebo Vnútropodnikový účet.

U organizácií s účtovným typom Podnikateľsko-daňové účty sú nahradené predpismi účtovania. Ich zoznam nájdete v časti Nástroje - Číselníky - Pravidlá odosielania. Samozrejme, môžete pridať nové, ktoré používate.

Did this answer your question?