Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (14/16)

Dôsledná kontrola zostatkov a súhrnných hodnôt zaúčtovaných dokladov k dátumu prechodu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Skontrolujeme zaúčtovanie všetkých dokladov. V Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Účtovný denník + dátum zaúčtovania k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia + filter "Zaúčtované = Nie", zistíme všetky nezaúčtované doklady; dokončíme zaúčtovanie.

Ďalšia kontrola sa skladá z niekoľkých častí:

  1. pripojenie k účtu 395xxx - musí mať hodnotu 0,00;

  2. saldo - v menu Účtovníctvo - Výstupy z účtovníctva - Saldo vygeneruje postupne účtovný zostatok pre všetky účty označené ako "saldo" (tieto účty boli použité ako primárne pre zaúčtovanie neuhradených pohľadávok/záväzkov); hodnota salda sa musí zhodovať s konečným zostatkom účtu z predchádzajúceho účtovného programu;

  3. finančná hodnota jednotlivých skladových zostatkov (Tovar - Skladový zostatok ku dňu) sa musí zhodovať s hodnotou príslušného účtu;

  4. Bankové a pokladničné súčty - v Peniaze - Pokladnica a Peniaze - Banka - Súčty; zostatky jednotlivých pokladničných a bankových účtov sa musia zhodovať s konečným stavom účtov v súvahe pracovného kapitálu;

  5. koncové zostatky všetkých účtov v obratovej súvahe sa musia zhodovať s pôvodnou softvérovou súvahou;

  6. Súvaha a Výkaz ziskov a strát (nezaokrúhlené) musia súhlasiť s pôvodnými výkazmi.

Did this answer your question?