Skip to main content
Konfigurácia servera ABRA Flexi

Ako nakonfigurovať vlastný server pre ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Poznámka: Dokumentácia konfigurácie servera je určená pre správcov IT. Na úpravu konfiguračného súboru môžu byť potrebné vyššie prístupové práva, napríklad práva správcu.

Pomocou konfiguračného súboru flexibee-server.xml môžete určiť používané služby (databázový server, server SMTP) a upraviť správanie servera Flexi, ktorý spúšťate vo vlastnej inštalácii (nemožno ho použiť na konfiguráciu Flexi bežiaceho v cloude).

Umiestnenie súborov sa v jednotlivých operačných systémoch líši (umiestnenie adresárov a súborov), pozrite si:

Operačný systém

Lokalita

MS Windows

C:\Program Files\Common Files\WinStrom
alebo
C:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom

Linux

/etc/flexibee/flexibee-server.xml

Mac OS X

/Library/Application Support/FlexiBee/Data/flexibee-server.xml

Formát súboru je XML vo variante vlastností Java. Element properties obsahuje zoznam jednotlivých vlastností:

<?xml version="1.0"?>
<entry key="{vlastnos&#x165;}">{hodnota}</entry>

Napr. položka:

<?xml version="1.0"?>
<entry key="forceHttps">redirect</entry>

určuje, že vlastnosť forceHttps bude nastavená na hodnotu redirect.

Prehľad nehnuteľností


Pripojenie k databázovému serveru

hostiteľ

Adresa databázového servera s databázami inštalácie Flexi.

Predvolená hodnota: localhost

port

Port používaný na pripojenie k databázovému serveru.

Predvolená hodnota: 5433

užívateľ

Používateľské meno používané na prihlásenie k databázovému serveru.

Predvolená hodnota: dba

heslo

Heslo na prihlásenie pomocou používateľského mena zadaného v užívateľ.

Webové rozhranie a REST-API

defaultPort

Číslo portu, na ktorom bude dostupné webové rozhranie a REST-API Flexi.

Predvolená hodnota: 5434

forceHttps

Možné hodnoty: presmerovať, nie, áno

Predvolená hodnota: presmerovanie

Určuje správanie servera pri požiadavke cez nezabezpečený protokol HTTP.

 • redirect - Požiadavka bude presmerovaná na zabezpečený protokol HTTP a spracovaná.

 • no - Bude spracovaná požiadavka odovzdaná protokolom HTTP.

 • yes - Požiadavka odovzdaná protokolom HTTP bude zamietnutá.

Zachovanie servera

sendErrors

Určuje, či sa autorom majú posielať informácie o neočakávaných chybách servera.

Možné hodnoty: vždy, nikdy

Predvolená hodnota: nikdy

 • always - Informácie o chybách sa posielajú vždy.

 • never - Informácie o chybách sa nikdy neodošlú.

startKernel

Určuje spôsob spustenia aplikačného jadra servera, ktoré sa môže spustiť pri spustení servera alebo pri prvej požiadavke.

Možné hodnoty: true, false

Predvolená hodnota: true

 • true - Pri spustení servera sa spustí aj aplikačná časť.

 • false - Aplikačná časť servera sa spustí len pri prvej požiadavke.

autoUpgrade

Možné hodnoty: true, false

Predvolená hodnota: false

Určuje spôsob aktualizácie databáz účtovaných firiem, keď sa zistí staršia verzia databázy, než vyžaduje aktuálna verzia aplikácie. Upozorňujeme, že aktualizácia databázy fakturovanej firmy môže v niektorých prípadoch trvať niekoľko minút (v závislosti od veľkosti databázy a rozsahu vykonávaných zmien)

 • true - Po spustení servera sa skontrolujú databázy všetkých účtovaných spoločností a aktualizujú sa všetky neaktuálne.

 • false - Databáza účtovanej spoločnosti sa aktualizuje len vtedy, keď používateľ prvýkrát pristúpi k tejto spoločnosti.

developerDirectory

Predvolené: /etc/flexi/developer

enableHooks

Aktivuje technológiu WebHooks, t. j. používateľom definované požiadavky HTTP vykonané na základe zmien vykonaných vo fakturovanej spoločnosti. Technológia WebHooks musí byť povolená aj v licencii.

Možné hodnoty: true, false

Predvolená hodnota: true

Odosielanie e-mailov

Aplikácia umožňuje odosielať doklady (napr. vystavenú faktúru) prostredníctvom e-mailu a môžete tiež odosielať doklady prostredníctvom REST API. Pre toto použitie je možné nastaviť SMTP server v konfiguračnom súbore servera Flexi:

smtp.host

Adresa servera SMTP, prostredníctvom ktorého sa budú odosielať e-maily aplikácie.

Predvolená hodnota: localhost

smtp.defaultFrom Na odosielanie e-mailov sa použije adresa aktuálne prihláseného používateľa (ak je uvedená), inak sa použije hodnota nastavená v tejto vlastnosti.

Predvolená hodnota: noreply@localhost

smtp.auth.user

Užívateľské meno na prihlásenie k serveru SMTP.

Predvolená hodnota: užívateľ

smtp.auth.password

Heslo na prihlásenie pomocou používateľského mena zadaného v smtp.auth.user.

Predvolená hodnota: heslo

smtp.encryption

Metóda šifrovania pripojenia k serveru SMTP.

Možné hodnoty: never, starttls, tls, ssl

Predvolená hodnota: ssl

 • never - nešifrované spojenia

 • ifstarttls - spojenie sa vytvorí nezabezpečené s možnosťou prepnutia na zabezpečené spojenie, ak je TLS podporované

 • tls - spojenie je vytvorené nezabezpečené s požiadavkou na prepnutie na zabezpečené spojenie TLS

 • ssl - plne zabezpečené pripojenie (vyžaduje GMail)

smtp.port

Určuje port pre komunikáciu so serverom SMTP. Vo väčšine prípadov je možné tento riadok vynechať.

Predvolená hodnota: 25

Did this answer your question?