Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTovar
Zoznam stavu položiek cenníka
Zoznam stavu položiek cenníka

Zoznam stavu položiek cenníka v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Produkty - Zoznam stavu položiek cenníka

Jedná sa o informatívny údaj, ktorý sa používa vo vami zadaných položkách cenníka.

Soznam stavov položiek - Nový záznam

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Skratka by mala jednoznačne identifikovať stav cenníkových položiek.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje položku v zostavách, tlačových zostavách alebo zoznamoch výberov, preto by mala byť položka jednoznačne reprezentovaná.Ak ste v iniciálnych nastaveniach nastavili cudzie jazyky, potom môžete pole "Názov" vyplniť vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Nepredajné

Tab "Texty"

Popis

Podrobnejší popis stavov položiek cenníka.

Poznámka

Ďalšia poznámka k stavom položiek cenníka.

Záložka Kľúče výberu

Tagy je možné priradiť ku konkrétnej zásobe. Vďaka takto označeným skladom môžete ľahko nájsť tie, ktoré potrebujete.


Použitím tlačidla Pripojiť sa zobrazí tabuľka na výber štítkov. V ľavej tabuľke Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK.


Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo . Tým sa otvorí číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Správa karty

Záložka "Administrácia" obsahuje informácie o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí.

Obmedzenie platnosti zabezpečuje, že používateľ nebude zdržiavaný pri bežnom používaní kódovníka prehliadaním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Vzhľadom na to, že doba platnosti je založená na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

platné od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Did this answer your question?