Skip to main content
Zoznam skladov

Ako vytvoriť sklad v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tovar - zoznam skladov

V prípade skladového hospodárstva je potrebné viesť evidenciu formulára, t. j. mať v ňom zaznamenaný aspoň jeden sklad. Sklady sa potom ponúkajú aj na formulári Cenník v module Tovar, a ak v ňom evidujete skladovú položku (materiál, tovar), musíte ju vybrať, pozri tlačidlo Definovať umiestnenie skladu. Zoznam skladov je predvyplnený jednou položkou "Štandardný sklad" a môžete do neho ľubovoľne pridávať ďalšie sklady. Pri vedení podvojného účtovníctva je potrebné mať vyplnený skladový účet.

Poznámka: pred začatím zaznamenávania položiek cenníka sa odporúča vyplniť číselník skladov.

Ak chcete mať skladové hospodárstvo, musí byť zoznam zásob naplnený aspoň jednou položkou. Ak pridáte položku typu sklad (materiál, tovar) do cenníka, musíte určiť, v ktorom sklade sa táto položka vyskytuje.

Seznam skladov je predvyplnený jednou položkou - štandardný sklad. Odporúča sa skontrolovať číselník alebo upraviť nastavenia. Môžete ho rozšíriť podľa svojich potrieb. Je potrebné ho vytvoriť pred vytvorením cenníka.

Soznam môžete spustiť v module "Tovar" v rámci možnosti "Zoznam skladov".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Použije sa v roletke výberu pri vytváraní ceny. Vyberte ho, ak chcete vyjadriť vlastnosť zásoby. Potom nemusíte premýšľať, čo skratka znamená.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne predstavuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, preto by mal byť záznam jednoznačne popisný.Ak máte nastavené cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom stlačením tlačidla "+" môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Riadok príjmu - Interné číslo dokladu, pod ktorým je evidovaný.

Riadok výdaja - Interné číslo dokladu, pod ktorým je evidovaný.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

  • záložka Účtovníctvo,

  • Texty karta,

  • záložka Kľúče výberu,

  • Zpráva tab.

Záložka Účtovníctvo

Hodnoty na tejto karte nie je potrebné vyplniť. V každom prípade to však uľahčí odosielanie dokumentov.

Skladové účtovníctvo

Ručne alebo pomocou lupy vyberte z ponuky zoznam účtov (dostanete sa do ponuky Účtovníctvo - Účtovný rozvrh). Je potrebné ho vyplniť pri podvojnom účtovníctve a pri evidencii viacerých skladov (daňové účtovníctvo ho nemá). Účet sa vloží do skladových dokladov v poli Skladový účet. Zjednoduší sa tým zaúčtovanie skladových dokladov.

Centrum

Je potrebné ho vybrať, pretože bez neho nebude zaúčtovaný žiadny doklad; informácie o tom, koľko nákladov/príjmov atď.; napr. centrála, pobočky.

Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu stredísk. Stredisko sa vyplní v skladových dokladoch v časti "Stredisko". Zjednoduší sa tým zaúčtovanie skladových dokladov.

Zmena dokumentu

Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu mien. Ak vediete sklad v cudzej mene, na karte skladu sa zobrazí aj cena v tejto mene.

Odporúčanie! - Ak máte viac skladov, nechajte pre každý sklad vyplniť rovnaké položky, aby ste si nemuseli pamätať, že máte napríklad účet nastavený pre jeden sklad a musíte ho ručne pridať pre iný.

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Ide o dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Podrobnejší opis skladu.

Poznámka

Ďalšia poznámka o sklade.

Záložka Kľúče výberu

Tagy možno priradiť ku konkrétnemu skladu. Vďaka takto označeným skladom môžete ľahko nájsť tie, ktoré potrebujete.

Pomocou tlačidla Pripojiť sa zobrazí tabuľka na výber štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK.

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov. Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Správa karty

Záložka Administrácia obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V zadanom rozsahu účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví.

Obmedzenie platnosti zabezpečuje, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte dátum začiatku záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte dátum platnosti záznamu pomocou rozbaľovacieho zoznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia Platí od a Platí pre prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Automaticky pridávať nové položky do tohto skladu

V novo vytvorenej spoločnosti alebo novo vytvorenom sklade sa toto pole automaticky začiarkne. To znamená, že ak zadáte nové položky do cenníka, pri výbere typu zásoby "Skladový tovar" sa okamžite zadefinujú sklady označené ako také na karte "Rozšírené" v poli Definovať umiestnenie skladu.

Súvisiace

Did this answer your question?