Skip to main content
Formy dopravy

Jednoduchá registrácia jednotlivých foriem dopravy. Nezahŕňa tlač prepravných štítkov, na tento účel je možné použiť externú aplikáciu.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Formy prepravy

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky.

Poznámka: Pri použití ktorejkoľvek verzie ABRA Flexi slúži číselník ako jednoduchá evidencia jednotlivých foriem dopravy s možnosťou zadávania textov, určenia doby platnosti záznamu a nastavenia výberových kľúčov. Väčšina funkcií číselníka Dopravné formuláre závisí od modulu Doprava a zasielateľstvo, ktorý v tomto zázname sprístupňuje podporu konkrétnych dopravcov, a modulu Rozšírená podpora eshopu. Pomocník popisuje všetky funkcie zakúpených modulov.
__________________________________________________________________

Základné záložky

Význam niektorých kariet formulára na pridanie alebo úpravu záznamu zostáva rovnaký aj pri špecifických formách dopravy.

__________________________________________________________________

Záložka Texty


Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

  • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

  • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie používateľa na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Karta Inter Stores

  • Export do e-shopu

  • Doprava

__________________________________________________________________

Záložka Kľúče výberu

Ke konkrétnemu záznamu môžete pripojiť rôzne "Značky". Pomocou tlačidla "Pripojiť" zobrazte tabuľku na výber štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom "OK". Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Vzhľadom na to, že doba platnosti je založená na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

  • Platí od:Kalendárneho roka začiatku záznamu.

  • platné do: Kalendárny rok od skončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do údajom "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Doplnok pre Balikobot

Doplnok umožňuje prepojiť Flexi s aplikáciou Balikobot.cz. Pomocou modulu môžete vytvárať a tlačiť štítky, posielať údaje dopravcom a sledovať stav zásielok. Toto rozšírenie plne nahrádza pôvodný modul v ABRA Flexi Pošta a zasielateľstvo so základnou podporou ČP, PPL a Geis.

Viac na: https://www.flexibee.eu/doplnky/balbot-orders-list/

Did this answer your question?