Skip to main content
Zoznam pokladní

Je to zoznam pokladní, ktoré používa vaša spoločnosť

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peniaze - Zoznam pokladní

Toto je zoznam pokladníc, ktoré používa vaša firma. Pokladnice je možné viesť v rôznych menách. Zoznam pokladníc sa používa pri vystavovaní pokladničných dokladov.

Zoznam môžete spustiť v Module Peniaze v rámci možnosti "Zoznam pokladní".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Použije sa v roletke výberu pri vytváraní dokumentu. Odporúča sa zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby bolo možné ľahšie rozlíšiť výsledné dokumenty v zozname. Nemusíte premýšľať o tom, čo táto skratka znamená.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov

Všeobecne predstavuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách alebo zoznamoch na výber, takže záznam by mal byť reprezentovaný jedinečným spôsobom.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete pole "Názov" vyplniť vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla plus. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla mínus zatvoríte pole s cudzojazyčným názvom.

Riadok príjemky, pre vydanie

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte riadok dokumentu zo zoznamu riadkov dokumentov. Ak máte vyplnené riadky dokladov pre typy pokladničných dokladov, nemusíte ich tu vypĺňať.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

__________________________________________________________________

Karta fakturácie

Pole na karte Účtovníctvo sú voliteľné, ale ich nastavenie uľahčí zaúčtovanie pokladničných dokladov.

Účtovanie v pokladni

Ručne alebo pomocou lupy vyberte zo zoznamu účtov. Účet sa pridá do pokladničných dokladov v poli Kasa účet v záložke účtovníctvo a riadok DPH. Tým sa zjednoduší účtovanie.

Centrum

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu stredísk. Stredisko sa pridá do dokumentov k pokladni na karte Špecifikácie dokumentov.

Mena

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu men. Pri vystavení pokladničného dokladu sa nastaví správna záložka podľa tu nastavenej meny. Ak vyberiete CZK: česká koruna, nastaví sa vyplnenie záložky "CZK". Ak vyberiete cudziu menu, karta "Mena" sa nastaví tak, aby sa vyplnila touto menou.

__________________________________________________________________

Texty

Táto karta obsahuje všetky číselníky a zoznamy. Tieto dve polia sú nepovinné.

Opis

Môžete uviesť podrobnejší opis.

Poznámka

Jakékoľvek informácie.

__________________________________________________________________

Kľúče výberu

Konkrétnej spoločnosti môžete priradiť štítky, napríklad "Neplatič" (pre neplatiace spoločnosti). Pomocou takto označených spoločností môžete ľahko nájsť všetkých neplatičov.
Použitím tlačidla Pripojiť sa zobrazí tabuľka na výber štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zmluve, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom .
Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo . Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Vzhľadom na to, že doba platnosti je založená na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

Platí od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli Platnosť od a hodnotu "9999" v poli Platnosť do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do údajom "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Pripojenie

Did this answer your question?