Skip to main content
PHP JSON zápis dát do ABRA Flexi

Ako zapísať dáta do Flexi vo formáte PHP JSON

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Odkazujeme na článok PHP XML zápis dát do ABRA Flexi, ktorý popisoval zápis do adresára pomocou XML so štruktúrovanými dátami. V súčasnosti sa však XML nahrádza zápisom JSON. Táto časť návodu ukazuje, ako to urobiť.

Pripravte si dátové polia adresára.

$adresár = array("winstrom" => array("adresár" => array("name" => "CharlieB embedded as JSON", "street" => "Lochotínská 18", "mesto" => "Plzeň", "psc" => "301 00", "tel" => "+420 371 124 321", "email" => "podporaflexi@abra.eu" ) );

Odošlete údaje na adresu URL:

// URL s údajmi xml $url = "https://demo.flexibee.eu/c/demo/adresar.json";

Ak zmeníte koncovku url z XML na JSON, systém ABRA Flexi bude vedieť, že posielate JSON, a nebude potrebovať ďalšie hlavičky.

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($addressar));

Použite funkciu json_encode a nastavte pole $addressar ako postfields.

A to sú všetky zmeny, ktoré musíte vykonať, aby ste mohli posielať dáta XML vo formáte JSON do systému ABRA Flexi.

Celý program by teda vyzeral takto:

<?xml version="1.0"?>
Did this answer your question?