Skip to main content
Riešenie chýb

Ukážka chybových odpovedí

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Používateľ je o chybách informovaný prostredníctvom stavového kódu HTTP.

Kód HTTP

Význam

200 OK

Operácia bola úspešne vykonaná.

201 Vytvorené

Záznam bol úspešne vytvorený. Hlavička Location obsahuje adresu URL novo vytvoreného záznamu a telo odpovede obsahuje identifikátor.

304 Nezmenené

Záznam nebol upravený (v kombinácii so záhlavím If-Modified-Since).

400 Zlá požiadavka

Zlá žiadosť. Zvyčajne sa vyskytuje, keď operácia PUT zlyhala (napr. odkazujete na objekt, ktorý neexistuje).

401 Neoprávnené

Používateľ musí byť prihlásený, aby mohol vykonať operáciu.

402 Požadovaná platba

Cieľový systém nemá povolené rozhranie REST API na zápis. Pri operáciách čítania sa vráti 404.

403 Zakázané

Používateľ nie je oprávnený na túto operáciu. Táto chyba sa zobrazí aj v prípade, že operácia nie je povolená v licencii.

404 Nenašlo sa

Záznam nebol nájdený. Môže to byť záznam alebo konkrétny záznam (napr. preto, že bol vymazaný).

406 Neprijateľné

Cieľový formát nie je podporovaný nad konkrétnym zdrojom (napr. export adresára ako ISDOC).

500 Interná chyba servera

Pri spracovaní požiadavky došlo k internej chybe servera. Toto by sa za normálnych okolností nemalo vyskytovať a vždy ide o chybu v kóde ABRA Flexi. Prosím, informujte nás.

Odpoveď, pokiaľ nejde o chybu 500, zvyčajne obsahuje strojovo čitateľný opis (XML, JSON). Formát je totožný s formátom validačných správ.

Ukážka chybovej reakcie:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <success>false</success>
  <result>
    <id>105</id>
    <error>Pri ukladan&#xED; nastala nezn&#xE1;ma chyba.</error>
  </result>
</winstrom>
Did this answer your question?