Skip to main content
Režim vytvárania/zmeny

Vytvorenie a zmena záznamu v rozhraní REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pri importovaní záznamu môžete určiť správanie na základe toho, či záznam už existuje. Tým sa zabezpečí, že súvisiaci záznam sa importuje len vtedy, ak ešte neexistuje. Ak už existuje, je možné, že ho používateľ už zmenil, a preto ho nebudeme importovať znova a prepíšeme hodnoty.

Režim možno určiť pre každý záznam osobitne a tiež pre každú operáciu (vytvorenie/zmenu).

<?xml version="1.0"?>

Operácia

Režim

Popis

Vytvoriť
(create)

ignorovať

Ak záznam neexistuje, požiadavku na jeho vytvorenie ignorujte.

zlyhanie

Ak záznam neexistuje, zlyhá.

ok

Ak záznam neexistuje, vytvorte ho normálne. Predvolené nastavenie.

Zmena
(aktualizácia)

ignorovať

Ak záznam už existuje, požiadavku na jeho zmenu ignorujte.

zlyhanie

Ak záznam už existuje, zlyhá.

ok

Ak záznam už existuje, normálne ho zmeňte. Predvolené nastavenie.

Môžete použiť podobný mechanizmus, aký sa používa pri vynechávaní riadkov pre relácie. Príklad:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <invoice-issued><firm if-not-found="null">code:FIRM</firm> ...    </invoice-issued>
</winstrom>

V tomto prípade, ak sa nenájde žiadna spoločnosť s kódom FIRM, väzba sa nastaví na nulu (t. j. prázdna).

Operácia

Popis

null

Ak záznam neexistuje, väzbu nenastavujte.

nearest-invalid

Ak záznam, na ktorý odkazuje kód, v súčasnosti neexistuje, ale v minulosti existoval, väzba sa vykoná na najmladší záznam, ktorý už nie je platný. Do úvahy sa berie dátum dokladu, dátum udalosti, .... Využitie je napríklad pri importe historických dokladov s väzbou na už neplatné čísla účtov.

vytvoriť

Ak záznam, na ktorý odkazuje kód, neexistuje, automaticky sa vytvorí. V prípade záznamov typu kód sa vlastnosti kód / názov vyplnia podľa hodnoty odkazu (napr. FIRMA/ FIRMA - vyplní sa pri importe). Záznamy s inými povinnými vlastnosťami nie je možné týmto spôsobom vytvoriť.

Did this answer your question?