Skip to main content
Generovanie faktúr zo zmlúv

Ako generovať faktúry zo zmlúv prostredníctvom rozhrania REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Faktúry je možné generovať zo zmlúv (všetkých alebo jednej konkrétnej) prostredníctvom rozhrania REST API (aj cez webové rozhranie). Ide o jednoduché volanie prostredníctvom PUT alebo POST:

/c/company/contract/generated-invoices.xml

Generuje faktúry pre všetky zmluvy.

/c/company/contract/1/invoice-generation.xml

Generuje faktúry pre zmluvu s ID 1

Pri volaní cez rozhranie REST API je odpoveď (vo formáte XML) nasledovná:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
  <operation>Generovanie fakt&#xFA;r</operation>
  <success>ok</success>
  <messages>
    <message>Po&#x10D;et &#xFA;spe&#x161;ne vygenerovan&#xFD;ch fakt&#xFA;r: 1</message>
  </messages>
  <errors>
    <error>...</error>
  </errors>
</winstrom>

Prvok success môže nadobúdať hodnoty ok, partial, failed a unknown:

ok

Faktúry boli vygenerované v poriadku (ak však neboli potrebné, nemuseli byť vygenerované žiadne faktúry)

čiastočné

Faktúry sa pri niektorých zmluvách vygenerovali v poriadku, ale pri iných zmluvách sa vyskytla chyba

neúspešný

Neboli vygenerované žiadne faktúry, ale v prípade niektorých zmlúv sa vyskytla chyba

neznáme

Nikdy by sa nemal vyskytnúť

Prvky správ obsahujú správy o úspechu (najviac jedna), prvky chýb obsahujú chybové správy (jedna pre každú zmluvu, ktorá má chybu).

Did this answer your question?