Skip to main content
All CollectionsZnalostná databáza webových aplikácií (WUI)Modul: peniaze
Doplnenie pokladnice a bankového účtu počas prechodu na ABRA Flexi (WUI)
Doplnenie pokladnice a bankového účtu počas prechodu na ABRA Flexi (WUI)

Ako pridať zostatky pokladnice a bankového účtu pri prechode na ABRA Flexi vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak použijeme postup odporúčaný v návode , pokladnice/bankové účty už budú mať zostatok. Preto upravíme hodnotu pripočítaním rozdielového zápisu na príslušný pokladničný/bankový účet, ktorý opäť zaúčtujeme so súvzťažným zápisom na súvzťažný účet 395xxx.

V prípade hotovosti/bankových účtov vedených v cudzej mene (rovnako ako pri zálohách) nedochádza k automatickému preceneniu k poslednému dňu účtovného obdobia. Môžeme zadať opravnú položku na odsúhlasenie korunovej hodnoty hotovosti/banky a ako protiúčet opäť použiť prepojovací účet 395xxx.

Did this answer your question?