Seznam "Typ majetku"

Majetek – Typy – Typy majetků

Na formuláři evidujete seznam druhů majetku firmy. Jejich nastavení má vliv na typy dokladů pro účtování majetku.
Základními typy majetku jsou:

 • hmotný dlouhodobý,

 • nehmotný dlouhodobý,

 • drobný,

 • neodepisovaný.

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

 1. určuje základní vlastnosti majetku,

 2. rozděluje majetek do skupin,

 3. šetří čas a práci uživatele, nebo u něj lze předdefinovat maximum hodnot, které se použijí při vytváření jednotlivých dokladů.

Seznam můžete spustit v modulu "Majetek" pod volbou "Typy" => "Typy majetků".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.

Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Záložka "Odepisování a účtování"

Zde je povinnost vyplnit dvě modře prosvícená pole. Ostatní není povinnost vyplnit, usnadňují však účtování.

Druh

Je povinnost toto pole vyplnit. Tím si rozdělíte majetek do skupin, které umožní řádnou evidenci a odepisování majetku dle platných zákonů. Pomocí vyberte z následujících hodnot:

· Hmotný dlouhodobý – doporučuje se sem zařadit hmotný majetek, který je vymezen v zákoně o dani z příjmů a který se dle tohoto zákona odepisuje. Samozřejmě je možnost i měsíčních účetních odpisů.

· Nehmotný dlouhodobý – doporučuje se sem zařadit nehmotný majetek, který je vymezen v zákoně o dani z příjmů a který se dle tohoto zákona odepisuje. Samozřejmě je možnost i měsíčních účetních odpisů.

· Drobný – doporučuje se sem zařadit takový majetek, který nesplňuje výše uvedené podmínky a který je dle vnitřních předpisů zařazen mezi drobný majetek. Může být veden na samostatném účtu. Odpis tohoto majetku je stanoven na 100 % odpis v roce pořízení nebo 50 % odpis ve dvou letech, příp. lze stanovit libovolné procento ročního odpisu.

· Neodpisovaný (pouhá evidence) – doporučuje se sem zařadit takový majetek, který nesplňuje výše uvedené podmínky. Zde vedený majetek bude pouze evidován.

Účty

Zde nastavené účty se přenesou při vyplňování karty majetku do záložky "Odpisování", kde je může obsluha změnit, příp. označit, zda chcete či nechcete účtovat o zařazení majetku. Je možno nastavit:

 • Účet majetku
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů. Na tento účet se bude automaticky účtovat zařazení tohoto majetku, vyřazení, příp. další účetní operace, které mají vztah k pořizovací ceně.

 • Účet odpisu
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů. Na tento nákladový účet se budou automaticky účtovat odpisy tohoto majetku.

 • Účet zařazení
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů. Toto je vlastně protiúčet k účtu majetku při automatickém účtování jeho pořízení. Současně je to účet, na který se bude účtovat doklad o nákupu majetku.

 • Účet oprávek
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů. Toto je vlastně protiúčet k účtu odpisu. Na tento účet se budou účtovat příp. další operace, které mají vztah k oprávkám tohoto majetku.

Majetek je odepisován

Označíte-li toto zaškrtávací tlačítko, bude majetek tohoto typu odepisován. Hodnotu zde lze měnit pouze v případě, že ještě nebyla vytvořena karta majetku tohoto typu. Pokud vyberete, že majetek tohoto typu má být odepisován, budete muset vyplnit na kartě majetku záložku "Odpisování". V opačném případě ji vyplnit nelze.

Středisko

Pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu středisek. Toto pole musí být vyplněno.

Zakázka

Pokud chcete mít typ majetku, který budete chtít evidovat k určité zakázce, pak zde pomocí vyberte příslušnou zakázku.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Našli jste odpověď?