Střediska

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Střediska jsou velice jednoduchý číselník, jehož další doplňování není nutné, pokud nebudete požadovat střediskové členění vaší firmy. Protože program ABRA Flexi nabízí střediskové hospodaření, je nutné mít založeno jedno středisko. Proto je jedno středisko s názvem "Centrála" v okamžiku instalace do číselníku vloženo a při práci s programem je toto středisko automaticky nabízeno.

Seznam lze spustit v nabídce "Nástroje" pod volbou "Číselníky -> Střediska".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

  • Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná. Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů. Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.

  • Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro název v cizích jazycích zavřete.

  • Název-druhá řádka: Pole "Název-druhá řádka" může obsahovat až 255 znaků. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka

můžete pole "Název-druhá řádka" vyplnit v těchto cizích jazycích. Tyto názvy se pak vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka

pole pro název v cizích jazycích zavřete.

__________________________________________________________________

Záložka "EET"

Umožňuje nastavit výchozí parametry pro elektronickou evidenci tržeb.

  • Označení provozovny: Jedná se o číselné označení provozovny, které bylo přiděleno poplatníkovi na portálu EET. Pole je nepovinné a je vhodné jej využít zejména pokud máte pro každou provozovnu vlastní středisko. Pokud máte jen 1 provozovnu, je lepší definovat označení provozovny pouze v nastavení firmy. Při větším počtu provozoven, bez jasné vazby na střediska, můžete definovat označení provozoven na typech dokladů s podporou EET. Při tvorbě dokladu se vyhledává Označení provozovny postupně v typu dokladu → středisku → nastavení firmy.

  • Limit odpovědi [s]: Doba odezvy mezi odesláním tržby do EET evidence a přijetím přiděleného kódu FIK. Nastavit lze hodnoty v rozsahu 2 — 60 s, přičemž zadaný limit je třeba přizpůsobit rychlosti připojení tak, aby byla většina tržeb zaevidována online. Pole je nepovinné a je možné jej zadat také v nastavení firmy nebo na typech dokladů s podporou EET. Při odesílání dokladu do EET se zjišťuje Limit odpovědi postupně z typu dokladu → střediska → nastavení firmy.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

  • Popis: Můžete uvést bližší popis.

  • Poznámka: Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

  • Platí od: Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

  • Platí do: Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?