Typy leasingu

Upozornění: Leasing není možné ve Flexi předčasně ukončit z důvodu předčasného splacení. Pokud myslíte, že bude leasing splacen předčasně, zadejte si jednotlivé splátky do menu Účetnictví - Ostatní závazky.

Majetek – Typy – Typy leasingu

Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Číselníky.

Na formuláři evidujete seznam druhů leasingu firmy. Základními typy leasingu jsou:

Finanční

Finanční pronájem určitého zboží s jeho následnou koupí. Majetek po celou dobu trvání leasingu majetkem leasingové společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka.

Zpětný

Speciální forma leasingu, kdy leasingové společnosti nabídnete svůj běžně používaný majetek, ta jej od vás odkoupí a pronajme vám jej zpět formou leasingu, který následně splácíte.

Operativní

Pronájem určitého zboží a jeho následné vrácení pronajímateli.

Současně se jedná i o typ dokladu pro účtování leasingového majetku.

Typ dokladu má tři funkce:

 1. Určuje základní vlastnosti majetku.

 2. Rozděluje majetek do skupin.

 3. U typu majetku lze předdefinovat maximum hodnot a tím ušetřit práci při vytváření jednotlivých dokladů.

Základní přednastavení je připraveno, je nutné jej však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.

Typ dokladu se využívá při vystavení karty leasingového majetku.

Seznam můžete spustit v modulu "Majetek" pod volbou "Typy leasingů".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.

Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Záložka "Účtování"

Není povinnost tuto záložku vyplňovat, její vyplnění však usnadňuje automatické účtování leasingu.

Účty

Zde nastavené účty se přenesou při vyplňování karty leasingu do záložky "Parametry", kde je může obsluha změnit. Je možné nastavit:

 • Účet časového rozlišení …
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů. Na tomto účtu jsou zachycovány výdaje běžného účetního období, které se v budoucnu stanou náklady.

 • Účet závazku
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů. Na tomto účtu se sledují závazky vůči leasingovému dodavateli.

 • Účet daňových nákladů
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů. Na tento účet se účtují daňové náklady z leasingu.

 • DPH základní
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů účet pro DPH – základní sazbu.

 • DPH snížená
  Ručně nebo pomocí "lupy" vyberte ze seznamu účtů účet pro DPH – sníženou sazbu.

Druh

Druh majetku může nabývat následujících hodnot:

 • Operativní

Operativní leasing představuje přirozenou alternativu ostatních způsobů pořizování firemních vozidel. Na rozdíl od všech ostatních forem pořizování vozidel není cílem operativního leasingu přechod automobilu do majetku nájemce. Zákazník si v rámci operativního leasingu vůz pronajímá na předem sjednanou dobu, v jejímž průběhu využívá rozmanitých služeb leasingové společnosti. Operativní leasing je někdy nazýván také "Full-service" a podle mnohých je tento termín výstižnější. Napovídá totiž, že jde o službu, která by měla zákazníkovi v oblasti firemních vozidel poskytnout maximální servis. Klient si v rámci pravidelných měsíčních splátek platí služby, které ho zbaví prakticky všech nepříjemných povinností, které jsou s pořízením a provozem vozidel spojeny.

 • Finanční
  Finanční leasing je založen na dlouhodobém pronájmu předmětu leasingu upraveném příslušnou smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem. Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení (splacení) leasingové smlouvy. Délka pronájmu s následnou koupí najaté věci se liší dle povahy předmětu leasingu a také dle nabídky konkrétní leasingové společnosti. Podobně jako délka finančního leasingu se liší i výše první mimořádné splátky či akontace, která se pohybuje od 0 % až do 70 % pořizovací ceny financovaného předmětu.

Středisko

Pomocí rolovacího seznamu vyberte ze seznamu středisek.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné a nikam se nepromítá.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy. Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovacího seznamu ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Našli jste odpověď?