Import z XML naleznete v nabídce Nástroje - Import.


Možnosti použití

Import XML slouží pro:

Podporovaný formát dat

Importovat je možné Flexi XML, což je dialekt XML. V referenční příručce pro vývojáře naleznete opis Flexi XML včetně XML schématu (XSD) a představení způsobů použití. Soubory určené pro import musí splňovat veškeré požadavky kladené obecně na soubory ve formátu XML.

Postup použití

  • V nabídce Nástroje ~ Import zvolte položku Import z XML.

  • Následně se zobrazí dialog výběru souboru ve formátu XML. Vyberte soubor pro import a výběr potvrďte.

  • Objeví se dialog zobrazující průběh načítání souboru. Pomocí tlačítka Zrušit můžete načítání souboru ukončit před jeho řádným dokončením a tím i celý proces importu.

  • Pokud je při importu zjištěna chyba bránící jeho dokončení, objeví se informační dialog Výsledek importu s informací o neúspěchu a přehledem nalezených chyb.Pokud soubor nebyl správně strukturován, je zobrazena informace o první zjištěné chybě. Tato informace je automaticky připravena a obvykle v angličtině. Před opakováním importu souboru, ve kterém byla zjištěna chyba struktury, je nezbytné chybu opravit.Pokud je v importovaném souboru uvedena identifikace záznamů, které se nepodařilo nalézt, je zobrazen přehled nenalezených identifikátorů. Před opakováním importu souboru s neznámými identifikátory je nezbytné buď identifikátory v aplikaci doplnit k odpovídajícím záznamům nebo v importovaném souboru uvést existující identifikátory záznamů.Pokud v importovaném souboru naopak není uvedena povinná identifikace záznamů či jiných povinných polí, zobrazí se přehled polí, která musí být pro správný import vyplněna.Jsou-li zjištěny jiné než výše uvedené problémy, pozorně si přečtěte zobrazený přehled chyb a pokuste se je odstranit.

  • Je-li možné importovaný soubor načíst, zobrazí se dialog s přehledem ovlivněných typů členěný dle prováděných akcí a počtu ovlivněných záznamů. Ve sloupci nové se zobrazuje počet vytvářených záznamů, ve sloupci k aktualizaci počet záznamů či jejich vlastností, které budou aktualizovány, a ve sloupci k smazání počet záznamů, které budou po dokončení importu smazány.

  • V dialogu jste dotázáni, zda uvedené změny chcete provést. Pro pokračování importu stiskněte tlačítko Ano.

  • Objeví se dialog zobrazující průběh importu souboru. Pomocí tlačítka Zrušit je možné import ukončit před jeho řádným dokončením.

  • Po dokončení importu se zobrazí informace o dokončení importu.

Import a změny uživatelského rozhraní

Jsou-li importem povolovány či naopak zakazovány speciální funkce či importováno uživatelské tlačítko, je vhodné se po dokončení od účtované firmy odpojit a znovu se do firmy připojit. Bezprostředně po provedení importu se změny v uživatelském rozhraní nemusí projevit.

Našli jste odpověď?