Prenesenie zásob do nového obdobia

Prečo nie sú skladové karty viditeľné v novom účtovnom období

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pravdepodobne preto, že ste zásoby nepreniesli po vytvorení nového účtovného obdobia. To možno vykonať takto:

1. vstúpte do ponuky Účtovníctvo - Inicializovať ďalšie účtovné obdobie (možno opakovať),

2. začiarknite príznak Prevod zásob - tým sa zabezpečí, že sa aktuálne skladové položky prenesú do počiatočného stavu nového účtovného obdobia,

3. potvrďte zmenu tlačidlom OK.

Did this answer your question?