Skip to main content
Ako začať s tovarom

Prvé kroky v module Tovar

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Modul je určený na evidenciu skladového hospodárstva, obsahuje zoznam cenníkových (skladových a neskladových) položiek materiálu, tovaru, výrobkov a služieb. Okrem nich tu evidujete skladové karty, sklady, pohyby zásob. V module môžete tiež nastaviť základ pre cenovú politiku.

V ponuke "Firma" je v rámci možnosti "Sprievodca nastavením firmy" popísaná postupnosť krokov a spôsob nastavenia parametrov pre správnu funkčnosť a súdržnosť celého systému.
Pre správne nastavenie funkčnosti modulu "Tovar" je potrebné vyplniť v "Nastavení firmy" - záložka "Moduly" - záložka "Tovar" - akú metódu budete používať pre oceňovanie zásob (metóda priemernej ceny alebo metóda FIFO) a či chcete povoliť záporný stav zásob.

Podľa platnej legislatívy nesmiete meniť spôsob ocenenia zásob počas účtovného obdobia. Povolenie záporného zostatku na sklade je možnosť, ktorú môžete podľa potreby kedykoľvek zmeniť. Všetky ostatné informácie potrebné na plné využitie modulu "Inventár" sú k dispozícii v bočnej navigácii v časti "Inventár" alebo v menu v časti "Inventár".

Pred vydaním prvého príjmu alebo výdaja je potrebné vyplniť niekoľko zoznamov . Sú to skupiny tovarov a materiálov, cenové úrovne, cenové úrovne, stock-list, stock series, posting rules, company addresses. Všetky tieto zoznamy by mali byť pripravené vopred, ale môžu sa aktualizovať aj počas tvorby dokumentu. Tieto zoznamy si môžete vytlačiť.

Skladové karty sa vytvárajú tak, ako sa vytvárajú ceny. Pri vytváraní/ukladaní cenovej karty, pri ktorej v hlavnom paneli vyberiete typ zásoby "Zásoba" alebo "Výrobok", sa automaticky vytvorí skladová karta. Ak zadáte viac skladov v časti "Definovať umiestnenie skladu" na karte Specifikácie, automaticky sa vytvorí aj viac skladových kariet. Na kartách sa potom zobrazujú jednotlivé pohyby tovaru (príjemky/výdajky)

Všimnite si ma!

Predpokladom plnej funkčnosti programu je, že účtovný rozvrh spoločnosti už bol vytvorený v účtovnom systéme.

Po vyplnení týchto zoznamov môžete pristúpiť k vytvoreniu vlastného dokladu v module "Tovar" v navigácii stránky v časti "+Publikovať príjemky/prijímky" alebo "Príjemky/prijímky" alebo v menu v časti "Príjemky/prijímky". Dátum zaúčtovania dokladu musí spadať do účtovného obdobia nastaveného pri spustení programu. Toto účtovné obdobie môžete vidieť v záhlaví bočnej navigácie.

Môžete tlačiť zostavy so všetkými relevantnými údajmi:

  • predajný cenník

  • individuálne účtenky/potvrdenia vrátane dodacích listov a sprievodcu účtovaním

  • zoznam skladových dokladov

  • adresy pre 3 typy obálok (DL, C6, C5)

  • zoznam pohybov zásob, ktoré možno ľubovoľne triediť alebo filtrovať.

  • stock cards, individuálne, vrátane pohybov, ale aj celý zoznam

  • zoznam skupín produktov, cenových úrovní, skladov

  • súpis tovaru

  • záznamy o rezerváciách, sériové čísla

Zostavy možno vytlačiť na obrazovku a tlačiareň. Možno ich uložiť ako súbor .pdf, možno ich poslať e-mailom.

Aby sa v nasledujúcom roku zobrazil správny stav zásob, je potrebné v module "Účtovníctvo" spustiť "inicializovať nasledujúce účtovné obdobie", čím sa vlastne uzavrie účtovné obdobie a nastavia počiatočné stavy pre nový rok.

Ak sa v starom roku ešte vykoná nejaký pohyb, je potrebné túto možnosť spustiť znova, aby sa vynulovali počiatočné zostatky.

Súvisiace

Did this answer your question?