Skip to main content
Bazárový tovar

Predaj bazárového tovaru - zdaňovanie podľa § 90 zákona o DPH

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Flexi nepodporuje predaj bazárového tovaru podľa § 90 zákona o DPH.

Položky s nulovou sadzbou dane a sumu na zdanenie môžete zadať len jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Uveďte položky cenníka bez DPH so sadzbou: Oslobodenie od dane a priradenie poplatku k položke, ktorá by už bola s daňou a zodpovedala by sume, ktorá sa má zdaniť.

  2. Nepoužívajte cenníkové položky, ale zadávajte ich priamo do dokladov, pričom jedna položka by bola zadaná bez dane s nulovou sadzbou a druhá, zodpovedajúca sume, ktorá sa má zdaniť, by bola zadaná s príslušnou sadzbou.

V oboch prípadoch je potrebná úprava tlačovej zostavy, pretože podľa zákona sa pri takomto predaji NESMIE uvádzať rekapitulácia DPH na faktúre, ani rozpis položiek na základ a daň, ale povolené sú len riadkové položky s celkovou sumou vrátane dane.

Did this answer your question?