Skip to main content
Sadzby DPH

Počet jednotlivých sadzieb DPH podľa legislatívy konkrétnych krajín. Väčšina sadzieb DPH zahraničných krajín nie je zahrnutá.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Sadzby DPH

Všeobecné informácie o kódovníku nájdete na stránke Kódovník.

"Sadzby DPH" je klasický číselník, ktorý sa vyplní v čase inštalácie. Uvádza všetky sadzby DPH podľa právnych predpisov krajiny, ktorú ste si vybrali pri zakladaní spoločnosti. Uvádza aj tie sadzby, ktoré boli zrušené. Sadzby DPH sa môžu v priebehu času meniť, preto je každý údaj doplnený intervalom od-do, ktorý udáva rozsah platnosti sadzby.

Zoznam môžete spustiť na stránke "Nástroje" pod voľbou "Číselníky -> sadzby DPH".
Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

__________________________________________________________________

Základná karta

Táto karta obsahuje všetky údaje, ktoré sú dôležité pre evidenciu sadzieb DPH. Ich vyplnenie v ľavej časti je povinné.

  • Stát:Stát, pre ktorý platí sadzba DPH. Toto sa prenesie z poľa "Štát spoločnosti", ktoré ste vybrali pri zakladaní spoločnosti. Toto pole slúži na výber legislatívy pre nastavenie všetkých sadzieb DPH. Toto pole nie je možné meniť v už nastavených sadzbách. Pri novej sadzbe sa tento stav nastaví automaticky.

  • Sadzba DPH:Typ sadzby DPH (oslobodená, znížená, základná).Pri práci v systéme ABRA Flexi, ako aj v našej legislatíve sa používajú znížené, základné a oslobodené sadzby. Použite tlačidlo tu

musíte si vybrať z týchto 3 možností.

  • VAT: [%] Hodnota sadzby DPH. Uveďte len číselný údaj.

  • Platí od dátumu:Uvádza sa dátum, od ktorého sa uvedená sadzba DPH uplatňuje (uplatnila). Ak pridávate novú sadzbu, vyplňte ju pomocou tlačidla

alebo ručne. Ak pridáte novú sadzbu DPH, vyplníte dátum platnosti od .., uložíte sadzbu, program automaticky ukončí platnosť existujúceho záznamu identickej sadzby DPH s časovou nadväznosťou.

Napr. uložíte nový formulár so sadzbou DPH, v ktorom uvediete, že od 1. decembra 2013 sa uplatňuje znížená sadzba 15 %. Pri uložení sa automaticky vyplní existujúca posledná platná znížená sadzba 15% s dátumom 30.11.2013 v poli "Platí do dátumu". Tým sa ukončí možnosť vystavovať doklady s DUTP po 1.12.2013 a s 15 % sadzbou k tomuto dátumu.

Ak omylom zadáte dátum, ktorý je nižší ako aktuálny dátum, zobrazí sa otázka, či je to to, čo skutočne chcete.

Ak odpoviete ÁNO, musíte ručne opraviť všetky doklady, pri ktorých došlo k tejto zmene sadzby DPH.

  • Uplynutie platnosti sadzby DPH: Ak použijete tlačidlo

otvorte formulár s platnou sadzbou DPH a zaškrtnite toto políčko

zobrazí sa možnosť zadať pole "Platí do dátumu"

  • Dátum platnosti:Toto je dátum, do ktorého je (bola) zadaná sadzba DPH platná. Ak tu dátum nie je vyplnený, znamená to, že sadzba je stále platná. Ak už platnosť sadzby uplynula, tento dátum nie je možné zmeniť. Ak vo formulári zaškrtnete príslušnú sadzbu

Sadzba DPH, ktorá vypršala, umožňuje toto pole vyplniť ručne pomocou tlačidla

alebo ručne. Pri ukladaní nového formulára s novou platnou sadzbou DPH sa toto pole automaticky vyplní po poli "Dátum účinnosti od" novej sadzby DPH.

Môže sa stať, že účtovným obdobím je účtovný rok, ktorý sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Potom môžu v tom istom účtovnom období platiť napríklad dve rôzne sadzby DPH. To, ktorá sadzba DPH je platná pri spracovaní daného účtovného dokladu, sa riadi dátumom zdaniteľného plnenia dokladu.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

  • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

  • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?