Skip to main content
Changes API a WebHooks

Changes API - Ako implementovať WebHooks

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Prvým krokom je zapnutie Chagnes API. Ak chcete skontrolovať, či je spustená, pozrite si https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/changes-api/ v časti "Kontrola stavu zapnutia rozhrania Changes API"

Ďalším krokom je registrácia háčikov. Zoznam registrovaných háčikov sa nachádza na adrese /c/{firma}/hooks, ak tu nič nenájdete, musíte háčik zaregistrovať.

Zaregistrujte háčik podľa dokumentácie https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/web-hooks:
curl -u user:password -L -k -X PUT "https://localhost:5434/c/{firma}/hooks.xml?url=http://muj.server.cz/hook.php&format=XML"

Týmto sa zaregistruje háčik, URL uvádza, čo sa má zavolať pri zmene AFB.
Formát môže byť XML alebo JSON.

Did this answer your question?