URL musí byť zakódovaná tak, ako je uvedené tu https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/filters
"Filtre musia byť v adrese URL správne zakódované. Pri ručnom vytváraní filtra ho jednoducho zadajte nekódovane do prehliadača Firefox. Potom, keď ho skopírujete do schránky, Firefox ho prekóduje."

Takže príkaz by mal vyzerať takto, bez medzier (alebo tiež prekódovať s "%20"):
curl -u winstrom:winstrom -k -L -f "https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/(datSplat%3Enow()).xml" -o ds.xml

Kódovanie https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp

Did this answer your question?