Skip to main content
Ako začať s rozhraním Flexi API (3/6)

Tvorba adresy URL

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto časti článku si prejdeme postup tvorby adresy URL Flexi.

Štruktúra adresy URL je nasledujúca:

/c/<identifikátor spoločnosti>/<záznam>/<ID záznamu>.<výstupný formát>

 • <identifikátor firmy>: jedinečná identifikácia firmy

 • <records>: typ záznamov (adresár, objednávka, faktúra, ...); Soznam záznamov, v URL uveďte hodnotu elementu <recordsPath>

Príklady URL:

demo.flexibee.eu - adresa servera, v tomto prípade nášho cloudu (demo inštancia)

demo - identifikátor spoločnosti (nachádza sa v adrese URL na prihlásenie do webového rozhrania)

vydané faktúry - záznam vydaných faktúr

15 - identifikátor záznamu (nájdete ho v záznamoch agendy XML - element <id>, alebo v aplikácii po pridaní stĺpca ID)

xml - formát údajov

Táto adresa URL nám teda vo formáte XML zobrazí faktúru vystavenú s ID 15 v spoločnosti "demo" na adrese demo.flexibee.eu.

https://localhost:5434/c/testovaci/faktura-vydana/15.xml
 • príklad URL pre lokálnu inštaláciu

https://93.170.19.14:xxxx/c/testovaci/faktura-vydana/15.xml
 • príklad adresy URL pre vlastný server, nastavenie portu je na správcovi siete

Podrobnejšie informácie o štruktúre URL odporúčame preštudovať našu dokumentáciu:Tvorba URL


Pre každý záznam je možné získať aj zoznam všetkých atribútov, ktoré záznam obsahuje.

Súpis atribútov pre každý záznam:

/c//vlastnosti

Používajú sa ako atribúty daného záznamu v požiadavke XML/JSON, napr.:

KOD - záznam bude obsahovať kód/skratku "KOD"

Vysvetlenia pre stĺpce vo vlastnostiach:

* - povinná položka (kvôli interným odkazom nemusí byť potrebné vyplniť povinnú položku)

rw- položka je zapisovateľná

ro - len na čítanie

1 - položka je súčasťou 'id'

2 - položka je súčasťou "zhrnutia"

3 - položka je súčasťou zoznamu 'full'

S - možno triediť alebo filtrovať podľa položky

Pre každý záznam je možné zobraziť zoznam podporovaných tlačových zostáv:

/c/<identifikátor spoločnosti>/<záznamy>/správy

Exportovať do PDF konkrétnu správu:

/c/company/invoice-issued/1.pdf?report-name=dodaciList

 • exportuje tlačovú zostavu dodacieho listu do formátu PDF

Ak ste vytvorili vlastnú používateľskú správu, môžete ju exportovať do formátu PDF podobne ako štandardné správy.

Exportovanie prispôsobenej používateľskej správy do formátu PDF:

/c/company/pricing/15.pdf?report-name=stitky

 • exportuje do PDF prispôsobenú tlačovú zostavu so skratkou "stitky"

Podrobnejšie informácie o tom, ako zobraziť PDF danej správy pomocou adresy URL, nájdete v našej dokumentácii: Export do PDF

Záznamy môžete filtrovať aj pomocou adries URL:

/c/<identifikátor spoločnosti>/<záznamy>/(<filter>)

Príklad:

 • vyfiltruje všetky faktúry, ktorých kód začína na 'FV'

Je samozrejme možné použiť logické operátory (a, alebo, nie):

Príklad 1:

 • vyfiltruje všetky faktúry, ktorých kód začína na 'FV' a končí na 'P'

Príklad 2:

 • vyfiltruje všetky faktúry, ktorých kód začína na 'FV' alebo 'VF'

Podrobnejšie informácie o filtrovaní záznamov vám odporúčame preštudovať si našu dokumentáciu: Filtrovanie

Úroveň detailov

Vzhľadom na zvýšenie rýchlosti sa v predvolenom nastavení nezobrazujú všetky údaje, ktoré zaznamenávame pre záznam. Preto je možné určiť úroveň podrobnosti pomocou adresy URL.

Detailné úrovne:

Pre viac informácií o úrovniach detailov odporúčame preštudovať našu dokumentáciu: Úrovne detailov

Paginácia

Na zlepšenie výkonu webových aplikácií sa bežne používa systém stránkovania. Zoznam je rozdelený na stránky, ktoré sa používateľovi zobrazia a môže medzi nimi prepínať.

Parametre stránkovania:

 • limit - maximálny počet záznamov, predvolená hodnota je 20

 • start - koľko záznamov sa má preskočiť, nezávisí od limitu

Príklad:

 • 25 záznamov sa zobrazí od 10. záznamu (t. j. 10.-35. záznam)

Podrobnejšie informácie o parametroch stránkovania nájdete v našej dokumentácii: Stránkovanie

Prehľad relácií/podaní:

Pomocou adries URL môžete tiež získať informácie o záznamoch v reláciách - pridaním parametra ?relations na koniec adresy URL.
Príklad:

 • uvádza všetky odkazy na faktúru ID 15

Did this answer your question?