Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTipy a triky
Pripojenie k fakturačnému systému
Pripojenie k fakturačnému systému

Ako pripojiť Flexi k operačnému systému

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ekonomický systém sa dá ľahko prepojiť s fakturačnými systémami. V tomto návode sa pozrieme na to, ako to urobiť.

Vo všeobecnosti sa pripojenie skladá z týchto častí:

 1. vytvorenie žiadosti o platbu

 2. zodpovedajúce platby

 3. odoslanie daňového dokladu: zálohového daňového dokladu alebo priameho daňového dokladu (faktúry).

 4. oznámenie neplatičov

 5. sankcionovanie neplatičov (napr. odpojením)

Importovanie žiadosti o platbu

V prvom rade je potrebné určiť, komu budeme fakturovať. Tieto údaje môžete zaznamenať v externom systéme (napr. v databáze zákazníkov a ich služieb) alebo ich môžete zaznamenať priamo v systéme Flexi. Napríklad pridaním štítku "INTERNET512" do položky adresára a následným vytvorením faktúry pre každého zákazníka s týmto štítkom.

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/adresar/(vybKlice='code:INTERNET512').xml?detail=detail&xpath=//winstrom/addressar/code/text()"

Poznámka: použitie xpath vráti iba kódy spoločností (identifikátor). Nemusíme teda pracovať priamo s XML.

Prečo žiadať o platbu

V tomto okamihu musíte vždy vytvoriť výzvu na zaplatenie. Nie je možné poslať peniaze na účet s variabilným symbolom a vytvoriť kredit. Musíte teda vytvoriť žiadosť o platbu. Toto obmedzenie je bežné a vyskytuje sa napríklad aj v službe Google Adwords.

Zvyčajne nevytvárate priamo faktúru, ale iba žiadosť o platbu. Dôvodom je, že DPH musíte zaplatiť aj v prípade, že faktúru nezaplatíte. Okrem toho v podvojnom účtovníctve musíte ako príjem zdaňovať aj nezaplatené faktúry.

Pri importe údajov výzvy na úhradu, zálohového daňového dokladu, dobropisu, výpisu z účtu alebo faktúry ide vždy o faktúru vydanú.
Rozlišuje ich typ dokumentu, ktorý určuje typ dokumentu.
Pri novom založení spoločnosti (databázy) sa vytvára niekoľko základných typov dokumentov. Typ dokladu určuje, či ide o účtovný alebo neúčtovný doklad, ale aj číselný rad, do ktorého
bude doklad zaradený (prehľad možností typov dokladov).

Zaúčtovanie dokladu sa riadi pravidlom zaúčtovania (to môže byť uvedené aj v type dokladu, žiadosť o platbu však zaúčtovanie nepotrebuje).

Nastavenie typu dokladu "výzva na úhradu

Aby to bola výzva na úhradu, musíte nastaviť nasledujúce informácie:

 • Vyberte typ "proforma"

 • Zrušiť "Dokument je účtovný"

 • Vyberte alebo vytvorte novú sériu dokumentov

 • Skratka: použije sa pri vytváraní typu dokumentu

 • Názov: použije sa ako názov dokumentu

 • Je možné nastaviť ďalšie položky, ako je účet, forma platby, dátum splatnosti, ...

Pri vytváraní žiadosti o platbu si musíte ujasniť niekoľko vecí:

 • cenníková položka alebo s cenou a množstvom? Pri vytváraní účtenky môžete použiť cenníkovú položku, prípadne aj vyskladnenie, použiť predvolenú cenu (vrátane rôznych zliav pre partnerov) alebo môžete vytvoriť umelú položku.

 • Mena: bude v CZK alebo v mene

 • Príjemca: použijete príjemcu z adresára alebo ho uvediete len pre túto faktúru?

Teraz teda vytvoríme najjednoduchšiu žiadosť o platbu:

<?xml version="1.0"?>

Teraz vytvoríme faktúru nasledujúcim spôsobom (viac o volaní príkazového riadka):

curl -u winstrom:winstrom -f -L http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana.xml -T invoice.xml

Výsledná výzva na zaplatenie sa musí zaslať zákazníkovi.

Identifikácia zákazníka

Na prepojenie výzvy na platbu a spoločnosti je potrebné použiť identifikátor spoločnosti. Môžete použiť identifikátor (primárny kľúč), identifikačné číslo alebo kód (viac informácií o identifikátoroch).

Párovanie platieb

Flexi podporuje import bankových výpisov a párovanie platieb. Preto nie sú potrebné žiadne úpravy. Ekonomický systém sa postará o všetky situácie, ako je čiastočná úhrada, úhrada viacerých dokladov jednou platbou, preplatok atď.

Odoslanie daňového dokladu

Daňový doklad vytvoríte priamo vo Flexi a odošlete ho priamo zákazníkovi. Prípadne môžete zákazníkovi sprístupniť výpis z faktúry.

Ak zákazníkovi zašlete výzvu na zaplatenie a on ju zaplatí, musíte mu do 14 dní zaslať buď zálohový daňový doklad, alebo priamo daňový doklad (faktúru).

Upozornenie pre neplatičov

Na to, aby sme mohli neplatiča upozorniť, musíme ho identifikovať. Môžeme to urobiť jednoducho pomocou tohto dotazu:

curl -u winstrom:winstrom -f -L "http://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana/(stavUhrK != 'stavUhr.paid' and datSplat < now() and typeDocl='code:CALL FOR PAYMENT').xml?detail=detail&xpath=//winstrom/invoice-issued/company/text()

Potom stačí vziať jednotlivé spoločnosti a oznámiť im to.

Ovplyvnenie neplatičov

Použijeme podobný zoznam ako v predchádzajúcom kroku. Vykonáme len kroky, ktoré vedú k odpojeniu používateľa.

Did this answer your question?