Otvorím si zoznam záznamov cez webové rozhranie, kde si vyhľadám príslušnú agendu a v stĺpci "Podpora importu" skontrolujem, či je možné tento záznam importovať.

Soznam dôkazov napr. tu: https://demo.flexibee.eu/c/demo/evidence-list

Did this answer your question?